Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 541-МИ
София, 24 май 2014 г.

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г.

Постъпило е в 19,50 ч. на 24 май 2014 г. заявление от политическа партия „ГЕРБ", представлявана от Бойко Методиев Борисов, подписано от Цветомир Петров Паунов, заведено в регистъра на партиите за участие в частични избори за общински съветници/кметове на ЦИК под № 10. Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние от 19.05.2014 г. на СГС по ф.д. № 1545/2007 г.; пълномощно № КО-Г-037 от 22 юли 2011 г.; удостоверение № 48-00-308/31.03.2014 г. на Сметната палата на Република България.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 39-МИ от 29 юли 2011 г. за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Съгласно т. 2 и следващите на Решение № 483-МИ от 22 май 2014 г. на ЦИК за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени за 29 юни 2014 г., партиите и коалициите подават в ЦИК в срок до 24 май 2014 г. - 17,00 ч., заявление за участие в съответния частичен избор - Приложение № 40 от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници кметове, утвърдени с Решение № 316-МИ от 9 май 2014 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 41 от 16.05.2014 г., ведно с другите документи.

След приемане на документите са установени нередовности, както следва: Заявлението за участие не е по утвърдения образец - Приложение № 40 от изборните книжа, а е по образец - Приложение № 16б от изборните книжа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; пълномощното не съдържа права за подаване на документи за конкретния избор; представеното копие на удостоверение от Сметната палата не е заверено от заявителя.

Констатиралите нередовности членове на ЦИК Румен Цачев и Владимир Пенев са дали указания на Цветомир Паунов за отстраняването им в срок до 25 май 2014 г., за които същият е уведомен лично срещу подпис в регистъра.

На заседанието на ЦИК на 24 май 2014 г. бе предложен проект на решение за отказване регистрацията на ПП „ГЕРБ" за участие в частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г., поради подаване на заявлението за участие след изтичане на преклузивния срок - 17,00 часа на 24 май 2014 г. На заседанието присъстваха 16 членове на ЦИК. При гласуването не се събра необходимото мнозинство за приемане на предложения проект на решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, чл. 464, т. 1 и чл. 53, ал. 4, предл. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение за отказване регистрацията на ПП „ГЕРБ" за участие в частичен избор за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, насрочен на 29 юни 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения