Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 539-НС
София, 11 юли 2019 г.

ОТНОСНО: обявяване на Красимир Георгиев Ципов за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София

С вх. № НС-02-14 от 09.04.2019 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо от Народното събрание, с което се уведомява, че на 5 юли 2019 г. е починал народният представител Снежана Георгиева Дукова, избрана от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София на изборите за народни представители в 44-то Народно събрание. Предвид което и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България е обективирана молба ЦИК да обяви за народен представител кандидат от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6, чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА Красимир Георгиев Ципов с ЕГН ………… за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и пети изборен район – София.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения