Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 534-МИ
София, 14 септември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-46 от 10.09.2021 г. от Албена Найденова – упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за назначаване на Ася Иванова Караминчева за член на ОИК – Калояново, на мястото на Пламен Йорданов Нанов, освободен с Решение № 1916-МИ от 03.12.2020 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Ася Иванова Караминчева и пълномощно в полза на Албена Владимирова Найденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Калояново, област Пловдив, Ася Иванова Караминчева, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения