Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 529-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Силистра, област Силистра, назначена с Решение № 213-ПВР/МИ от 12.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-398/24.08.2011 г. от председателя и упълномощения да представлява "Коалиция за България" в община Силистра, област Силистра, Нели Стоянова Стоилова да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Силистра, като на мястото на члена на ОИК Никола Иванов Неделчев от квотата на "Коалиция за България" бъде назначена Елка Русева Петрова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Никола Иванов Неделчев за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Елка Русева Петрова (постъпили в ЦИК с писмо вх. № ОИК-44/08.08.2011 г.).
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-419/25.08.2011 г. от областния координатор и упълномощения да представлява ПП "АТАКА" в Община Силистра, област Силистра, Димчо Нейков Кьосев да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Силистра, като на мястото на члена на ОИК Здравка Любенова Димитрова от квотата на ПП "АТАКА" да бъде назначена Венета Цветкова Константинова, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Здравка Любенова Димитрова за освобождаването и като член на ОИК по лични причини и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Венета Цветкова Константинова.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-418/25.08.2011 г. от общинския ръководител и преупълномощен да представлява ПП "ГЕРБ" в община Силистра, област Силистра, Мария Димитрова Димитрова да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Силистра, като на мястото на члена на ОИК Калоян Димитров Нейков от квотата на ПП "ГЕРБ" да бъде назначен Васил Стоянов Узунов, ЕГН .... Предложението е придружено от саморъчно подписано заявление от Калоян Димитров Нейков за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Васил Стоянов Узунов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Никола Иванов Неделчев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Елка Русева Петрова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Здравка Любенова Димитрова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Венета Цветкова Константинова, ЕГН .....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Калоян Димитров Нейков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Силистра, област Силистра, Васил Стоянов Узунов, ЕГН ....


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения