Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 528-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-178 от 23.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 27 (двадесет и седем) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

След извършената проверка на лицата от списъка се установиха 21 (двадесет и едно) лица, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 6 (шест) лица, които не отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 21 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1 Елеонора Людмилова Симеонова
2 Стефан Георгиев Ангелов
3 Анита Донева Ганчева
4 Кръстина Петкова Личева
5 Михаил Константинов Ганчев
6 Добринка Христофорова Николаева
7 Гергана Тодорова Атанасова
8 Христо Кънчев Христов
9 Инна Фьодорова Леонтиева
10 Георги Николаев Григоров
11 Владимир Методиев Димитров
12 Милена Николова Николова
13 Ваня Славова Биволарска
14 Димитрия Методиева Тошкина
15 Людмила Ивановна Иванова
16 Йонка Йорданова Антонова
17 Павлин Павлинов Тодоров
18 Цонка Георгиева Иванова
19 Цветанка Томова Петрова
20 Николай Атанасов Гигов
21 Красимир Богданов Лаков

 

Отказва да регистрира следните лица:

 

1. Борис Тошев Петков
2. Теодор Божидаров Загоров
3. Пламен Георгиев Ацаров
4. Преслав Трендафилов Богданов
5. Свилена Атанасова Гражданска
6. Елизабета Петрова Георгиева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения