Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 528-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Опан, област Стара Загора

Постъпило е предложение вх. № ОИК-389 от 25.08.2011 г. на ЦИК от Елка Бонева, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна във вече назначения състав на ОИК в община Опан, като на мястото на Кремена Ганчева Арнаудова - член на ОИК, бъде назначена за член на комисията Дима Димитрова Симеонова. Към предложението са приложени: молба за освобождаване от Кремена Ганчева Арнаудова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Дима Димитрова Симеонова; копие от диплома за завършено образование на Дима Димитрова Симеонова; копие от лична карта на Дима Димитрова Симеонова; копие от пълномощно на Елка Илиева Бонева, копие от пълномощно на Живко Веселинов Тодоров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Опан, област Стара Загора, Кремена Ганчева Арнаудова - член.
НАЗНАЧАВА Дима Димитрова Симеонова, ЕГН .., за член на ОИК в община Опан, област Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения