Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 528-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Опан, област Стара Загора

Постъпило е предложение вх. № ОИК-389 от 25.08.2011 г. на ЦИК от Елка Бонева, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна във вече назначения състав на ОИК в община Опан, като на мястото на Кремена Ганчева Арнаудова - член на ОИК, бъде назначена за член на комисията Дима Димитрова Симеонова. Към предложението са приложени: молба за освобождаване от Кремена Ганчева Арнаудова; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Дима Димитрова Симеонова; копие от диплома за завършено образование на Дима Димитрова Симеонова; копие от лична карта на Дима Димитрова Симеонова; копие от пълномощно на Елка Илиева Бонева, копие от пълномощно на Живко Веселинов Тодоров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Опан, област Стара Загора, Кремена Ганчева Арнаудова - член.
НАЗНАЧАВА Дима Димитрова Симеонова, ЕГН .., за член на ОИК в община Опан, област Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения