Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 523-ПВР/МИ
София, 25 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Белоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило са предложение с вх. № ОИК-392 от 24.08.2011 г. от Венелин Йорданов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Видин, с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Белоградчик, област Видин, като на мястото на члена на ОИК Елеонора Кольова Георгиева да бъде назначена Теменуга Велкова Нинова от квотата на ПП "ГЕРБ". Към предложението са приложени заявление от Елеонора Кольова Георгиева за освобождаване от ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Теменуга Велкова Нинова, копие от диплома за завършено висше образование на Теменуга Велкова Нинова и копие от личната й карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Белоградчик, област Видин, Елеонора Кольова Георгиева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Белоградчик, област Видин, Теменуга Велкова Нинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения