Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 519-ЕП
София, 23 май 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал от Ангел Чавдаров Джамбазки – кандидат за член на Европейския парламент от Република България

На електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ЕП-10-107/21.05.2014 г., подаден от  Ангел Чавдаров Джамбазки - кандидат за член на Европейския парламент от Република България за нарушение на забраната, регламентирана в чл. 181, ал. 2 от ИК предизборната кампания да се води на български език. Към сигнала са приложени два броя копия на снимки, като едната е с лика на кандидата Корман Исмаилов с надписи на турски език, номера на коалицията в бюлетината (№ 10), номера на преференцията (№ 4) и надпис на български език „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", а другата е с лика на Касим Дал, с надписи на турски език, номера на коалицията в бюлетината (№ 10) и номера на преференцията (№ 4) и надпис на български език „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Жалбоподателят излага твърдения, че на 20 и 21 май 2014 г. на територията на община Кърджали представители на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" разпространяват печатни рекламни материали, които представляват два вида брошури с размер А5. Твърди се че на тях е отпечатано наименованието на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", номерът, с който коалицията е изписана в бюлетината (№ 10), както и отбелязване на номер на преференция (№ 4) за гласуване за кандидата Корман Исмаилов, като името му е изписано на турски език, както и че в долната част на агитационния материал е посочен турски интернет сайт, като под него има още един надпис на турски език. Твърди се също така, че паралелно с описаната по-горе брошура с лика на Корман Исмаилов се разпространява идентична брошура, само че с лика на Касим Дал.

Жалбоподателят е сезирал Централната избирателна комисия с искане след проверка да се предприемат съответните действия съгласно Изборния кодекс.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" с вх. № ЕП-11-16/21.05.2014 г. с оплаквания за неправомерно разпространение в електронните медии и социалните мрежи на материали на турски език с лика на Корман Исмаилов, с които се имитира предизборна пропаганда на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

По повод жалбата в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" с вх. № ЕП-11-16 от 22 май 2014 г., подписано от Божидар Лукарски - председател на предизборния щаб на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", с които се прилагат осем вида агитационни материали с лика на председателя на ПП „НПСД" - господин Корман Исмаилов. В заявлението се посочва също така, че всички други рекламни политически материали, извън приложените, които се разпространяват са недействителни, тъй като не изхождат от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" и поради тази причина не следва да се считат за част от предизборната им кампания.

Централната избирателна комисия на свое заседание, проведено на 22 май 2014 г. се запозна със заявлението на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" и приложените към него агитационни материали, както и с приложените агитационни материали към сигнала и установи следното:

Централната избирателна комисия е компетентна да разгледа жалбата, тъй като след разисквания се установи, че има данни материалите да са разпространявани и в друг район - Благоевград.

Приема че агитационните материали, които са представени със заявлението на г-н Божидар Лукарски - председател на предизборния щаб на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК, и които се използват в предизборната кампания, отговарят на изискванията на Изборния кодекс, същите са изписани на български език и съдържат надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление".

Същевременно не следва да се вземат като достоверни приложените към сигнала копия на снимки с надписи на турски език, тъй като лицето, което е подало сигнала не е ангажирало доказателства за тяхната автентичност, че действително изхождат от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", която е посочена за техен автор и разпространител. Комисията стига до този извод предвид изричното изявление на г-н Божидар Лукарски, че приложените към сигнала агитационни материали не се  разпространяват от КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" и предвид изрично деклариране, че те не ползват цитираните в сигнала брошури.

Същите несъмнено са в нарушение на Изборния кодекс, но тъй като липсват данни същите да се разпространяват от представители на КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" и при липса на конкретни данни точно къде и от кого се разпространяват, Централната избирателна комисия намира, че не следва да ги кредитира като доказателства за нарушение на предизборната кампания. Липсата на конкретизация за мястото и времето на извършване на нарушението представляват и обективна пречка да се извърши допълнителна служебна проверка от ЦИК за изясняване на обстоятелствата по сигнала.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от  Ангел Чавдаров Джамбазки - кандидат за член на Европейския парламент от Република България за нарушение на забраната, регламентирана в чл. 181, ал. 2 от ИК предизборната кампания да се води на български език.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения