Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5162-НС
София, 12.02.2019

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № НС-29-1 от 01.02.2019 г., подадено от Светозара Петкова Петкова, с адрес: ж.к. „Дружба“, бл. 160, вх. „Б“, ап. 63.

Заявителят иска да му се предостави информация за това дали е съставен акт за установяване на административно нарушение от председателя на ЦИК въз основа на Решение № 4634-НС от 17.03.2017 г. на Централната избирателна комисия, с което е установила нарушение на забраната по чл. 183, ал. 2 от страна на Георги Василев Тучев, Васил Христосков Метерев и Свилена Стефанова Симеонова – управители, на „ГОТМАР“ ЕООД.

В случай че е съставен акт от председателя на ЦИК, заявителят моли да му бъдат посочени дата и номер на акта за установяване на административно нарушение.

В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected]

Централната избирателна комисия, след като разгледа заявлението относно това дали e съставен акт за установяване на административно нарушение въз основа на горепосоченото решение на Централната избирателна комисия и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ, предоставя на заявителя следната информация:

Посоченото в заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация Решение № 4634-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК е относно допускане на партия за участие в частични избори за кметове на кметства, насрочени за 30 април 2017 г., но от данните, съдържащи се в заявлението, се установява, че се касае за Решение № 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК.

На основание Решение № 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 15-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Георги Василев Тучев, управител на „ГОТМАР“ ЕООД, за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 16-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Васил Христосков Метерев, управител на „ГОТМАР“ ЕООД, за нарушение на забраната на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

На основание Решение № 4534-НС от 17.03.2017 г. на ЦИК председателят на ЦИК е съставил Акт № 17-НС от 18.03.2017 г. за установяване на административно нарушение против Свилена Стефанова Симеонова, управител на „ГОТМАР“ ЕООД, за нарушение на забраната чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс.

Изброените по-горе актове за установяване на административни нарушения са изпратени на Областния управител на област Пловдив за съставяне на наказателни постановления.

За пълнота на информацията, описаните по-горе актове за установяване на административно нарушение изцяло възпроизвеждат съдържанието на цитираните по-горе решения на ЦИК.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за достъп до обществена информация от Светозара Петкова Петкова.

Информацията да се предостави по електронен път на имейл адрес на заявителя: [email protected]

Контролът по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 12.02.2019 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 559-ЕП / 19.07.2019

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „168 ЧАСА“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 558-ЕП / 19.07.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Хитрино, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 557-ЕП / 18.07.2019

    относно: налагане на административно наказание против „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ“ ООД, представлявано от управителя Злати Станков Златев, за нарушение на изискването на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс

  • всички решения