Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 515-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-408/24.08.2011 г. от Стоян Колев Вълчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Братя Даскалови, с предложение да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Велислава Николова Иванова от квотата на ПП „ГЕРБ" да бъде назначен Димитър Иванов Славов от квотата на ПП "ГЕРБ". Приложени са заявления от Велислава Николова Иванова за освобождаване от ОИК; предложение от Стоян Колев Вълчев за назначаване на Димитър Иванов Славов; собственоръчно подписана декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Димитър Иванов Славов и копие от диплома за завършено висше образование.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, Велислава Николова Иванова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, Димитър Иванов Славов, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения