Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5149-ЕП/ПВР/МИ
София, 06.12.2018

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Брезово, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № ЕП-14-3 от 05.12.2018 г. от инж. Стоян Минчев – вр.и.д. кмет на община Брезово, с искане за разрешаване на достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., намиращо се в сградата на община Брезово, етаж 4, стая № 4, вляво, с цел преместването им в друго помещение в сградата на община Брезово, ет. 5, стая № 6, вляво, където се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и за кметове.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите – в срок от 5 години от произвеждането им.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение в община Брезово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., намиращо се в сградата на община Брезово, етаж 4, стая № 4, вляво, с цел преместването им в друго помещение в сградата на община Брезово, ет. 5, стая № 6, вляво, където се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и за кметове.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новите помещения, определени за тяхното съхранение.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

След преместване на книжата и материалите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г. в новото помещение то се запечатва по реда на Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мария Мусорлиева

За секретар: Румен Цачев

* Публикувано на 06.12.2018 в 14:43 часа

Календар

Решения

  • № 221-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация на независим кандидат Ваня Руменова Григорова за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 220-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция „ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

  • № 219-ЕП / 23.04.2019

    относно: регистрация на независим кандидат Венислава Пламенова Атанасова за член на Европейския парламент от Република България, издигнат от Инициативен комитет, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения