Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5147-МИ/НР
София, 04.12.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пещера

С вх. № МИ-10-32 от 29.11.2018 г. е постъпило предложение от Хюсеин Мюмюн Дурмуш – общински председател на ПП „ДПС“ за област Пещера, да бъде назначен за заместник-председател на ОИК – Пещера, Али Ахмедов Чешмеджиев, на мястото на починалата Стойка Костадинова Цвеева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; препис-извлечение от акт за смърт № 0164 от 09.11.2018 г. на Стойка Костадинова Цвеева и 2 броя пълномощни. Копие от дипломата за завършено висше образование на Али Ахмедов Чешмеджиев е налична към преписката по назначаването на ОИК – Пещера.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Стойка Костадинова Цвеева като заместник-председател на ОИК – Пещера, област Пазарджик, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Пещера, област Пазарджик, Али Ахмедов Чешмеджиев, ЕГН ….

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 04.12.2018 в 14:51 часа

Календар

Решения

  • № 5165 / 19.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5164-МИ/НР / 19.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения