Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5147-МИ/НР
София, 04.12.2018

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пещера

С вх. № МИ-10-32 от 29.11.2018 г. е постъпило предложение от Хюсеин Мюмюн Дурмуш – общински председател на ПП „ДПС“ за област Пещера, да бъде назначен за заместник-председател на ОИК – Пещера, Али Ахмедов Чешмеджиев, на мястото на починалата Стойка Костадинова Цвеева.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; препис-извлечение от акт за смърт № 0164 от 09.11.2018 г. на Стойка Костадинова Цвеева и 2 броя пълномощни. Копие от дипломата за завършено висше образование на Али Ахмедов Чешмеджиев е налична към преписката по назначаването на ОИК – Пещера.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА ПРЕДСРОЧНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ на пълномощията на Стойка Костадинова Цвеева като заместник-председател на ОИК – Пещера, област Пазарджик, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Пещера, област Пазарджик, Али Ахмедов Чешмеджиев, ЕГН ….

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения