Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5102-МИ/НР
София, 12 юли 2018 г.

ОТНОСНО: временна замяна на председателя на ОИК – Павел баня, област Стара Загора

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-22\1 от 10.07.2018 г. е постъпило заявление от Христо Георгиев Чаушев – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за временна замяна на председателя на ОИК – Павел баня, Цанка Неделчева Христова с Лилия Рачева Петкова. Предложението е във връзка с постъпило в ЦИК заявление с вх. № МИ-10-22 от 03.07.2018 г. от Цанка Неделчева Христова за възникнала несъвместимост по смисъла на чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 4 от ИК да изпълнява задълженията си като председател на ОИК за срок от 6 месеца.

Към предложението са приложени: копие от заповед № РД 10-218/02.07.2018 г. на кмета на община Павел баня Станимир Радевски; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Лилия Рачева Петкова, и пълномощно № 16/17.08.2015 г. в полза на Христо Георгиев Чаушев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА временно за председател на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, Лилия Рачева Петкова, ЕГН …, на мястото на Цанка Неделчева Христова, ЕГН …, за срок от 6 месеца.

На заместващия председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения