Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 510-ПВР/МИ
София, 24 август 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Лом, област Монтана, назначена с Решение № 222-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК и поправка на техническа грешка в същото решение

Постъпили са заявления с вх. № ОИК-375/23.08.2011 г. и ОИК-393/24.08.2011 г. от Кирилка Евлогиева Константинова и Ени Любенов Костадинов, придружени с предложения от Веселин Иванов Николов - председател на ПП „ГЕРБ" - Лом, и упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", община Лом, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Лом, област Монтана, като на мястото на члена на ОИК Кирилка Евлогиева Константинова да бъде назначена Марияна Ангелова Вълчева от квотата на ПП "ГЕРБ" и на мястото на Ени Любенов Костадинов да бъде назначен Димитър Ралчев Петров от квотата на ПП „ГЕРБ". Към предложенията са представени заявления от Кирилка Евлогиева Константинова и Ени Любенов Костадинов за освобождаването им като членове на ОИК по собствено желание. Предварително са представени декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Марияна Ангелова Вълчева и Димитър Ралчев Петров.
Постъпила е молба с вх. № ОИК-413 от 24.08.2011 г. от Евелина Георгиева Георгиева - член на ОИК в община Лом, област Монтана, с която се заявява, че в предложението на кмета на община Лом, област Монтана, е допусната техническа грешка по отношение на фамилното име на члена на ОИК, като вместо „ГЕОРГИЕВА" е изписано „Аврамова".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лом, област Монтана, Кирилка Евлогиева Константинова, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Лом, област Монтана, Ени Любенов Костадинов, ЕГН ..., от квотата на ПП „ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лом, област Монтана, Марияна Ангелова Вълчева, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Лом, област Монтана, Димитър Ралчев Петров, ЕГН ..., от квотата на ПП "ГЕРБ".
Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 222-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, като фамилното име на члена на ОИК в община Лом, област Монтана, Евелина Георгиева Аврамова вместо „Аврамова" да се чете „ГЕОРГИЕВА".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения