Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 51-МИ
София, 4 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ” (ЕСИ) за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" (ЕСИ), подписано от представляващия и председател на партията Тома Янков Томов, заведено под № 7 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на
23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.04.2001 г. по ф.д. № 3595/2001 на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии, заверен от съда препис от решение от 11.11.2010 г. по ф. д. № 3595/2001 г. на СГС - ТО, VІ-8 състав, за промяна на наименованието на партията; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф. д. № 3595/2001 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 85 на „Държавен вестник", бр. 42 от 2001 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партия „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" (ЕСИ); заверено копие от стр. 1 и стр. 125 на „Държавен вестник", бр. 96 от 2010 г., заверено копие от стр. 1 и стр. 135 на „Държавен вестник" бр. 67 от 2003 г.; препис-извлечение от протокол № 15 от 24.06.2011 г. от заседание на Политическото бюро на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" (ЕСИ) с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-086 от 13.04.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 01.07.2011 г., издадено от СГС - ФО, по ф. д. № 3595/2001 г.; удостоверение № 3694-0 от 06.07.2011 г. от „Сосиете Женерал Експресбанк" АД за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 10 687 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Постъпила е молба от 4.08.2011 г., подписана от председателя и представляващ партията Тома Томов, в която се уточнява, че заявяват регистрацията на партията за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. да бъде извършена със съкратеното наименование на партията съгласно съдебната й регистрация - ЕСИ.
След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-634 от 02.08.2011 г.
Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия ЕСИ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения