Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 508-ЕП
София, 2 юли 2019 г.

ОТНОСНО: налагане на административно наказание на доставчика на медийна услуга „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

Централната избирателна комисия, като взе предвид Акт № 43-ЕП от 27 май 2019 г. за установяване на административно нарушение (АУАН), съставен от Стефка Савова Стоева – председател на Централната избирателна комисия, против „ИКОНОМЕДИЯ“АД, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева – управител, на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 59 от Законът за административните нарушения и наказания (ЗАНН) установи, че:

Акт № 43-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен в изпълнение на Решение № 433-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, против „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, ЕИК 131326269, представлявано от Галя Валентинова Прокопиева – управител, ЕГН ………., със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, ул. „Иван Вазов“ № 20, собственик на сайта www.dnevnik.bg, за това, че на 26 май 2019 г. в сайта www.dnevnik.bg чрез директни препратки към youtube и viber акаунти на он-лайн изданието неправомерно са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за членове на Европейския парламент от република България на 26 май 2019 г., с което е извършено нарушение на предписаното в чл. 205, ал.5 ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че е налице нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 ИК, за което е предвидено административно наказание по чл. 475, ал. 1 ИК, от страна на доставчика на медийни услуги „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg.

АУАН № 43-ЕП от 27 май 2019 г. е съставен на основание чл. 40, ал. 2, предл. първо от ЗАНН в присъствие на нарушителя, като на основание чл. 44, ал. 1 ЗАНН й е дадена възможност да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му, от която тя се е възползвала, като е направила възражение с изх. № 39 от 17.06.2019 г., вх. № ЕП-20-286/17.06.2019 г. на ЦИК.

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава и от приложените по административнонаказателна преписка доказателства: Решение № 433-ЕП от 26 май 2019 г. на ЦИК, АУАН № 43-ЕП от 27 май 2019 г., препис-извлечение от протокол № 52 от 26.05.2019 г. на ЦИК и сигнал с вх. № ЕП-57-2 от 26.05.2019 г., с приложена разпечатка от сайта www.dnevnik.bg от 26.05.2019 г.

След като ЦИК прецени тежестта на нарушението и всички свързани с него обстоятелства и факта, че „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, собственик на сайта www.dnevnik.bg, е извършило нарушение на изискването на чл. 205, ал.5 ИК за първи път, при липса на данни за предишни нарушения, както и като взе предвид принципа за съразмерност на наложеното наказание с извършеното нарушение и на основание чл. 496, ал. 3, предл. второ от Изборния кодекс във връзка с чл. 53, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 и 2 ЗАНН Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЛАГА на „ИКОНОМЕДИЯ“ АД, ЕИК 131326269, с управител, Галя Валентинова Прокопиева, ЕГН ……….., със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община, ул. „Иван Вазов“ № 20, имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл. 475, ал. 1 ИК за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Имуществената санкция да се заплати на Централната избирателна комисия по банкова сметка: BG07BNBG9661 3000 1070 01, Българска народна банка.

Решението се връчва на нарушителя по реда на ЗАНН.

Решението подлежи на обжалване пред Софийски районен съд чрез Централната избирателна комисия в седемдневен срок от връчването му на нарушителя по реда на ЗАНН.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Свързани решения:

543-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения