Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 5055-МИ
София, 31 май 2018 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра

Общинска избирателна комисия – Главиница, с писмо вх. № ЧМИ-15-52/30.05.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 264-ЧМИ-2016 от 17.05.2018 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра, Хамид Незир Рушид.

Към уведомлението са приложени копия на следните документи: решение № 264-ЧМИ-2016 от 17.05.2018 г., решение № 265-ЧМИ-2016 от 23.05.2018 г. на ОИК – Главиница; препис-извлечение от акт за смърт № 1007 от 14.05.2018 г. на Хамид Незир Рушид, издаден от община Варна, област Варна.

Съгласно данни от официалния сайт на ГД „ГРАО“, таблица „Население“, относно броя на населението по постоянен адрес към 15.03.2018 г. в кметство Суходол, община Главиница, област Силистра, има регистрирани 1019 жители по постоянен адрес, поради което кметство Суходол отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Главиница, област Силистра, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Суходол, община Главиница, област Силистра.


За председател: Севинч Солакова

За секретар: Росица Матева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения