Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 501-МИ
София, 24 август 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на ЦИК и промени в състава на ОИК – Чупрене, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-35 от 20.08.2021 г. на Централната избирателна комисия с предложение от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за назначаване на заместник-председател на ОИК – Чупрене. Предлага се на мястото на Вера Цветанова Николова, освободена с Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на Централната избирателна комисия, за заместник-председател на ОИК – Чупрене, да бъде назначена Незабравка Василева Костова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Незабравка Василева Костова, удостоверение за идентичност на имена, заверено копие от диплома за завършено висше образование на Незабравка Василева и заверено копие от пълномощно.

При извършена служебна проверка се установи, че в Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, която следва да бъде поправена, като в диспозитива думите „ОСВОБОЖДАВА като член“ да се четат „ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на ЦИК, като думите „ОСВОБОЖДАВА като член“ да се четат „ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател“.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Чупрене, област Видин, Незабравка Василева Костова, ЕГН … .

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

489-МИ/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения