Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 501-МИ
София, 24 август 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на ЦИК и промени в състава на ОИК – Чупрене, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-35 от 20.08.2021 г. на Централната избирателна комисия с предложение от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, за назначаване на заместник-председател на ОИК – Чупрене. Предлага се на мястото на Вера Цветанова Николова, освободена с Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на Централната избирателна комисия, за заместник-председател на ОИК – Чупрене, да бъде назначена Незабравка Василева Костова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Незабравка Василева Костова, удостоверение за идентичност на имена, заверено копие от диплома за завършено висше образование на Незабравка Василева и заверено копие от пълномощно.

При извършена служебна проверка се установи, че в Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на ЦИК е допусната техническа грешка, която следва да бъде поправена, като в диспозитива думите „ОСВОБОЖДАВА като член“ да се четат „ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 489-МИ от 10.08.2021 г. на ЦИК, като думите „ОСВОБОЖДАВА като член“ да се четат „ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател“.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК – Чупрене, област Видин, Незабравка Василева Костова, ЕГН … .

На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

489-МИ/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения