Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 489-МИ
София, 10 август 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Чупрене, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление с вх. № МИ-15-222 от 06.08.2021 г. от Вера Цветанова Николова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Чупрене, поради несъвместимост (назначаване на длъжността инспектор в Агенция „Митници“).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Чупрене, област Видин, Вера Цветанова Николова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЕЧ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

501-МИ/

Календар

Решения