Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 497-МИ
София, 20 август 2021 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Димово, област Видин

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-37 от 19.08.2021 г. от Александър Филчев Матеев, в качеството му на упълномощен представител за област Видин на ПП ГЕРБ, за промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин. Предлага се на мястото на Мариана Панайотова Гергова – председател на ОИК – Димово, да бъде назначен Момчил Викторов Станков.

Към предложението са приложени: заявление от Мариана Панайотова Гергова за освобождаването й от състава на ОИК – Димово по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копиe от дипломата за завършено висше образование на Момчил Викторов Станков, пълномощно с № КО-Г-262/19.08.2021 г.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3, ИК за освобождаване на Мариана Панайотова Гергова – председател на ОИК – Димово, област Видин, и за назначаване на Момчил Викторов Станков за председател на ОИК – Димово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Димово, област Видин, Мариана Панайотова Гергова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Димово, област Видин, Момчил Викторов Станков, ЕГН … .

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения