Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4945-МИ
София, 04.01.2018

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич

Общинска избирателна комисия – Добричка, област Добрич, с писмо вх. № МИ-15-1/04.01.2018 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 267 от 28.12.2017 г., влязло в сила на 03.01.2018 г., на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, Ивелин Енчев Ковачев.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 267 от 28.12.2017 г. на ОИК – Добричка; писмо с вх. № МИ01396/28.12.2017 г. от кмета на Община Добричка с приложено към него копие от акт за смърт № 1435 от 22.12.2017 г., издаден от община Добрич-град.

Централната избирателна комисия със свое писмо изх. № ЧМИ-04-03-1/04.01.2018 г. поиска информация от ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, към 04.01.2018 г.

С писмо вх. № МИ-04-03-2/04.01.2018 г. ГД „ГРАО“ в МРРБ ни информира, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Лясково, община Добричка, област Добрич, към 04.01.2018 г. е 358 лица, поради което кметство Лясково отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Добричка, област Добрич, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лясково, община Добричка, област Добрич.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения