Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4900-МИ
София, 5 октомври 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в частичните избори за кмет на община Трън

Постъпило е заявление с вх. № 1 от 21.09.2017 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, представлявано от София Мирчева Борнарска-Дилкова, чрез пълномощника Валентина Лазарова Христова-Радкова, за регистрация като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в частичните избори за кмет на община Трън.

Към заявлението (Приложение № 27-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20170915115136 от 15.09.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията – търговски регистър; списък, съдържащ имената, единния граждански номер на 38 анкетьори, както и номерата на избирателните секции на територията на община Трън, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Въз основа на протоколно решение от 26 септември 2017 г. на Централната избирателна комисия на представителя на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД са дадени указания да изготви нова методология за извадково проучване в запечатан плик, 2 броя списъци с анкетьори на хартиен носител, както и 1 брой електронен носител.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № ЦИК-00-606/1 от 26.09.2017 г., установява, че 28 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели.

От извършената проверка на интернет страницата на ОИК – Трън се установява, че лицата, предложени за анкетьори не са регистрирани като кандидати за кмет на община Трън, не са назначени за членове на СИК, и не участват в друго качество, по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ИК в частичните избори за кмет на община Трън на 8 октомври 2017 г.

Въз основа на горните данни ЦИК при условията на чл. 53, ал. 4, изр. второ от ИК прие Решение № 4896-МИ от 28.10.2017 г. за отхвърляне на предложения проект на решение за регистрация на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в частичните местни избори за кмет на община Трън.

С вх. № МИ-17-1/29.09.2017 г. в ЦИК е постъпила жалба от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД срещу решението на ЦИК.

Въз основа на жалбата е образувано а.д. № 11189/2017 г. на ВАС, ІV отделение. По делото е постановено Решение № 11615/03.10.2017 г., с което е отменено Решение № 4896-МИ от 28.09.2017 г., и преписката е върната на ЦИК със задължителни указания по приложението на закона.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 - 3, чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 11615 от 03.10.2017 г. на ВАС, ІV отделение, постановено по а.д. 11189/2017 г. и Решение № 2524-МИ/НР от 8 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, с ЕИК 130368436, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в частичните избори за кмет на община Трън.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 28 упълномощени лица съгласно списък, неразделна част от настоящото решение – приложение.

„ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД” ООД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения