Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4893-МИ/НР
София, 28 септември 2017 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

Постъпило е писмо от ОИК – Никола Козлево, с вх. № МИ-15-329\1 от 21.09.2017 г. с приложено предложение от Наталия Петрова Стефанова – упълномощен представител на коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО“, за замяна на Ирина Неделчева Петрова – член на ОИК – Никола Козлево, поради трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си. Предлага се за член на ОИК – Никола Колево, да бъде назначен Живко Атанасов Костов.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копиe от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Живко Атанасов Костов; пълномощно от 01.09.2017 г. в полза на Наталия Стефанова.

Съставът на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, е назначен с Решение № 1721-МИ/НР от 2 септември 2015 г.

След като от представените към преписката документи констатира, че са налице изискванията на Изборния кодекс и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Никола Козлево, област Шумен, Живко Атанасов Костов, ЕГН …, на мястото на Ирина Неделчева Петрова за временно заместване до завръщане на титуляра.

На заместващия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения