Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 487-ЕП/ПВР/НС/НР
София, 17 юни 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в Областна администрация – Благоевград, в което се съхранява документацията на РИК от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г.

Постъпило е писмо по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № НР-14-10 от 07.06.2019 г. и в оригинал с вх. № НР-14-10 от 11.06.2019 г. от Бисер Михайлов – областен управител на област Благоевград, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение – обособено хранилище, част от архивно помещение на Областна администрация – Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9, в което се съхраняват документацията на РИК от проведени национален референдум през 2013 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и избори за народни представители през 2017 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на документацията на РИК от националния референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Благоевград, а също и за прибиране и съхраняване на документацията на РИК от изборите за членове на Европейския парламент, произведен на 26 май 2019 г.

Достъпът до помещението ще бъде осъществен при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определяне на книжата за постоянно съхранение и предаването им за постоянно съхранение в отдел „Държавен архив“ – гр. Благоевград, както и унищожаване на неценни документи, за което ще бъде съставен съответният акт.

Съгласно Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхранява документацията на РИК, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение – обособено хранилище, част от архивно помещение на Областна администрация – Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9, в което се съхранява документацията на РИК от националния референдум през 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г. и от изборите за народни представители през 2017 г., във връзка с изтичане срока на съхранение и предаването на документацията на РИК от националния референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. в отдел „Държавен архив“ – гр. Благоевград, и прибиране и съхраняване на документацията на РИК от изборите за членове на Европейския парламент, произведен на 26 май 2019 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхранява документацията на РИК да се осъществи по реда на т. 23 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на областния управител, както и от председател, секретар и член на РИК.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 23 от Решение № 243-ЕП от 2 май 2019 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити документацията на РИК, документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават.

Документацията на РИК от различните видове избори да се съхранява до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

След предаване на документацията на РИК от националния референдум през 2013 г. и от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. на отдел „Държавен архив“ – гр. Благоевград, и унищожаване на останалите книжа и материали, областния управител да изпрати на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Копия от заповедта на областния управител за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • № 1019-НС / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения