Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 485-НС
София, 29 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-22-2256 от 07.07.2021 г. от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик.

С решение № 162-НС от 06.07.2021 г. РИК – Пазарджик, се е произнесла по сигнал с вх. № 4/ЖС от 29.06.2021 г. от В. П. с твърдения, че на територията на град Септември на фасадата на сграда, намираща се на ул. „Симеон Велики“ № 12, са разлепени агитационни материали на коалиция „БСП за България“. Отправено е запитване дали сградата е общинска собственост, както и в случай, че сградата е общинска собственост, дали между община Септември и политическата сила е подписан договор за наем, както и дали сградата е включена в заповедта на кмета на община Септември за местата, на които е определено да се поставя политическа реклама.

С решение № 113-НС от 29.06.2021 г. на РИК – Пазарджик, е изпратено запитване за предоставяне на информация по сигнала до община Септември.

Впоследствие след постъпване на отговора от община Септември с решение № 162-НС от 06.07.2021 г. РИК – Пазарджик, оставя сигнала на В. П. без уважение.

В подадената до ЦИК жалба се иска в рамките на правомощията си ЦИК да се произнесе правилно по случая и ако намери, че е налице нарушение, да се предприемат предвидените в закона мерки със съответните санкции.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК 13 – Пазарджик, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в образуваното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК – Пазарджик, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК – Пазарджик, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик.

Решението на РИК 13 – Пазарджик, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения