Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4841-МИ/НР
София, 20 юли 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Айтос, област Бургас

С вх. № МИ-15-250 от 20.06.2017 г. е постъпило писмо от ОИК – Айтос с приложени: заявление от Фатме Хюсеин Ибрям – секретар на ОИК – Айтос, за освобождаването й от заеманата длъжност в комисията; предложение от Ружди Хасан – председател на ОбС на ПП ДПС – община Айтос, на мястото на Фатме Хюсеин Ибрям да бъде назначена Дилек Мустафа Ахмед.

Към предложението са приложени: копие от диплома за завършено висше образование, копие от лична карта и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл.81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК на Дилек Мустафа Ахмед

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Айтос, област Бургас, Фатме Хюсеин Ибрям, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Айтос, област Бургас, Дилек Мустафа Ахмед, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения