Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 483-МИ
София, 29 юли 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

Общинска избирателна комисия – Стражица, с писмо вх. № МИ-27-144 от 20.07.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 121-МИ от 16.07.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 8 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е обявила предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на община Стражица, област Велико Търново, Румен Стефанов Павлов.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 121-МИ от 16.07.2021 г. на ОИК – Стражица, решение № 122-МИ от 16.07.2021 г. на ОИК – Стражица, протокол № 19 от 16.07.2021 г. на ОИК – Стражица, и заверено копие от заявление от Румен Стефанов Павлов.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Стражица, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Стражица, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения