Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 483-ПВР
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА", подписано от представляващия партията Петър Симеонов Ангелов, заведено под № 16 на 22 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 03.01.2011 г. по ф.д. № 626/2010 г. на СГС - ФО, VI-13 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.07.2011 г. от СГС - ФО VI-13, по ф.д. № 626/2010 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и 92 на „Държавен вестник", бр. 21 от 15.03.2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" от 02.05.2011 г. на Политическия съвет с решение за участие на партията в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-433 от 04.08.2011г. на Сметната палата; заверен от СГС устав на политическата партия; удостоверение по чл. 19а от ЗПП от 25.07.2011 г., издадено от СГС - ФО, по ф.д. № 626/2010 г.; удостоверение изх. № 0034/04.08.2011 г. на „Банка Пиреос България" АД, клон Зоната, вносна бележка от 19.08.2011 г. на БНБ-ЦУ за внесен безлихвен депозит; писмо № 37-0276 от 22.08.2011 г. от БНБ, списък със заявени 9806 подписи на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА.
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. за регистрация на ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" в условията на неприключила процедура по чл. 83, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е: ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения