Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4811-МР
София, 15 юни 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“ за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, насрочен на 18 юни 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-6 от 14.06.2017 г. от сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“, представлявано от председателя на УС Милка Иванова Колдамова-Иванова чрез пълномощника Първан Симеонов Първанов, за регистрация за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, насрочен на 18 юни 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 28-ПВР/НР от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Старозагорския окръжен съд на 13.06.2017 г., по ф.д. № 61/2013 г.; Устав на сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“; протокол от 07.11.2013 г. за учредяване на сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“; решение № 206 от 25.11.2013 г. на Старозагорския окръжен съд, Търговско отделение, по ф.д. № 61/2013 г.; удостоверение за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието – рег. № 001/12.06.2017 г.; нотариално заверено пълномощно от 10.06.2017 г. от председателя и представляващ сдружението Милка Иванова Колдамова-Иванова в полза на Първан Симеонов Първанов; пълномощно от председателя и представляващ сдружението Милка Иванова Колдамова-Иванова в полза на 27 (двадесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“; списък с имената и единните граждански номера на 26 заявени лица, както и трите имена и ЛНЧ на 1 заявено лице, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в местния референдум на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, насрочен на 18 юни 2017 г., представен и на технически носител; 27 бр. декларации по образец – Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 14 юни 2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“.

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички 27 лица към датата на регистрацията отговарят на относимите изисквания на Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“ за участие с наблюдатели в местния референдум на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, насрочен на 18 юни 2017 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за участие в местния референдум на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, насрочен на 18 юни 2017 г., 27 упълномощени представители на сдружение с нестопанска цел с наименование „МОЯТА ЕОБЩИНА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Живка Генчева Александрова

 

2.

Милка Иванова Колдамова-Иванова

 

3.

Петко Йорданов Петков

 

4.

Мирослав Божидаров Йовчев

 

5.

Мариана Стоилова Стоилова

 

6.

Деяна Антонова Тонева-Георгиева

 

7.

Любомира Недялкова Райкова

 

8.

Николай Костов Колев

 

9.

Стоян Кирилов Петков

 

10.

Мая Тонева Тенева

 

11.

Георги Колев Георгиев

 

12.

Слави Иванов Котаров

 

13.

Диана Иванова Искрева-Идиго

 

14.

Мавракис Георгиос Сотириос

 

15.

Сотир Бойчев Евтимов

 

16.

Жулиета Гочева Иванова

 

17.

Жоро Чернев Хаджиев

 

18.

Искра Михайлова Михайлова

 

19.

Никола Руменов Райков

 

20.

Марияна Желязкова Вълчева

 

21.

Пламен Димитров Петков

 

22.

Първан Симеонов Първанов

 

23.

Стефан Иванов Чертоянов

 

24.

Гергана Костова Божинова

 

25.

Мирослава Желева Славова

 

26.

Десислава Коева Георгиева

 

27.

Мария Костадинова Данева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


За председател: Севинч Солакова

За секретар: Росица Матева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения