Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 480-ПВР
София, 23 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", подписано от представляващия и председател на партията Мартин Димитров Димитров, заведено под № 5 на 5 август 2011 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 18.02.1997 г. по ф.д. № 1661/1997 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.07.2011 г. от СГС - ФО, 7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 41 на „Държавен вестник", бр. 18 от 28.02.1997 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; препис-извлечение от решение на Националния изпълнителен съвет на „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" от заседание на 12.07.2011 г. с приложен присъствен списък за вземане на решение за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия; препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет от 19.07.2011 г. с присъствен списък; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; банково бордеро от 03.08.2011 г. за внесен безлихвен депозит от Уникредит Булбанк АД, клон Хан Аспарух; удостоверение № 48-00-145 от 27.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 26.07.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 1661/1997 г., издадено на правно основание чл. 19а от Закон за политическите партии; удостоверение № 70/1487 от 27.07.2011 г. на Уникредит Булбанк АД, Бизнес център София Света Неделя, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и ще се използва само тази сметка; пълномощно от Мартин Димитров Димитров, с което упълномощава Христо Христов Панчугов да го представлява пред ЦИК; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 33 316 избиратели, подкрепящи регистрацията.
Съгласно дадени указания от Централната избирателна комисия в изпълнение на изискванията на чл. 82, ал. 2, т. 2 от ИК е постъпило заявление от Мартин Димитров Димитров чрез пълномощника Христо Христов Панчуков, с което партията заявява желание отпечатването в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 23 октомври 2011 г. да бъде с пълното наименование „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ".
От протокол № 92-00-755 от 19.08.2011 г. на ГД „ГРАО" за извършване на проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. се установява спазването на разпоредбата на чл. 82, ал. 3, т. 7 от Изборния кодекс - за наличие на 7000 подписа.
Налице са изискванията на чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78 и чл. 82 от Изборния кодекс и Решение № 34-ПВР от 25 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 78, чл. 82 и чл. 83, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината да е СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения