Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4643-НС
София, 26 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалби от Десислава Иванова Николова – член на СИК № 040400049, Елка Христова Оливерова – член на СИК № 040400011, Свилен Миладинов Колев – член на СИК № 040400008, Иваничка Стефанова Колева – член на СИК № 040400003, и Стела Николаева Бонева – член на СИК № 0404000441, срещу решение № 211-НС от 23.03.2017 г. на РИК – Велико Търново

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № НС-22-289 от 26.03.2017 г. от РИК – Велико Търново, с което ни изпращат жалби от Десислава Иванова Николова – член на СИК № 040400049, Елка Христова Оливерова – член на СИК № 040400011, Свилен Миладинов Колев – член на СИК № 040400008, Иваничка Стефанова Колева – член на СИК № 040400003, и Стела Николаева Бонева – член на СИК № 0404000441, срещу решение № 211-НС от 23.03.2017 г. на РИК – Велико Търново.

С оспореното решение № 211-НС от 23.03.2017 г. РИК – Велико Търново, е освободила жалбоподателите като членове на СИК и вместо тях е назначила други лица въз основа на постъпило предложение от упълномощен представител на коалиция „България без цензура“. С предложението е поискано освобождаването им като членове на СИК и вместо тях назначаване на други лица.

В жалбите се твърди, че горепосочените членове са освободени без тяхно съгласие и подадена декларация, както и че желаят да бъдат членове на СИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбите, намира, че същите са процесуално допустими като подадени в срока за обжалване, предвиден в чл. 73 от ИК, и от лица с правен интерес, а по същество се явяват неоснователни.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбите и преписката по оспореното решение, установи следното:

По преписката, постъпила от РИК – Велико Търново, действително няма данни за приложени писмени заявления от жалбоподателите, че желаят да бъдат освободени като членове на СИК. Жалбоподателите с търсената защита срещу оспореното решение искат възстановяването им като членове на СИК. Жалбите са постъпили в изборния ден и секционните избирателни комисии са започнали своята работа в състав с новоназначените членове на СИК съгласно решение № 211-НС от 23.03.2017 г. на РИК – Велико Търново. В изборния ден заместване на членове на СИК с други е възможно само когато те не са се явили в секционната избирателна комисия. Макар че по преписката липсват данни за наличие на някоя от хипотезите на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ИК, която препраща към чл. 72, ал. 1, т. 5 от ИК за освобождаване на жалбоподателите като членове на СИК, Централната избирателна комисия приема, че жалбите следва да останат без уважение, тъй като в противен случай би се затруднила работата на секционната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Десислава Иванова Николова – член на СИК № 040400049, Елка Христова Оливерова – член на СИК № 040400011, Свилен Миладинов Колев – член на СИК № 040400008, Иваничка Стефанова Колева – член на СИК № 040400003, и Стела Николаева Бонева – член на СИК № 0404000441, срещу решение № 211-НС от 23.03.2017 г. на РИК – Велико Търново, като неоснователни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения