Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4640-НС
София, 25 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, чрез пълномощника Михаил Иванов Петров, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. по чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от ИК

В Централната избирателна комисия е постъпил в оригинал сигнал с вх. № НС-11-55 от 25 март 2017 г., подаден от коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, представлявана от Красимир Дончев Каракачанов, чрез пълномощника Михаил Иванов Петров, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. по чл. 181, ал. 2 и чл. 183, ал. 4 от ИК.

Към сигнала са приложени: пълномощно, подписано от представляващия коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ Красимир Дончев Каракачанов в полза на Михаил Иванов Петров, както и 1 брой технически носител, съдържащ аудио-визуален материал, заснет по повод закриването на предизборната кампания на коалиция „Обединение ДОСТ“ в гр. Кърджали на 24 март 2017 г., послужил като основание за подаването на настоящия сигнал.

В сигнала се твърди, че на 24 март 2017 г. в гр. Кърджали коалиция „Обединение ДОСТ“ е организирала мероприятие – концерт, на което е била закрита предизборната й кампания.

Твърди се също така, че на специално построена за целта сцена най-напред се е изказал Орхан Ахмедов Исмаилов – съпредседател на коалиция „Обединение ДОСТ“. Същият е започнал обръщението си на български език, след което е продължил на език, различен от българския, като по този начин е била нарушена разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК. След него от сцената е говорил и Лютви Ахмед Местан – съпредседател на коалиция „Обединение ДОСТ“, който също е започнал обръщението си на български език, но го е завършил на език, различен от българския, т.е. и в този случай е налице нарушение на чл. 181, ал. 2 от ИК. В сигнала се твърди, че една от фразите на Лютви Местан гласи: „Горд съм да се наричам турчин“, както и че в изказването му се съдържат и „други турски националистически цитати“. Изявлението на Лютви Местан, направено на език, различен от българския, според подателя на сигнала се явява „дискриминационно“ спрямо онези български граждани, които са присъствали на закриването на предизборната кампания на коалиция „Обединение ДОСТ“, но не говорят турски език, като същото „съдържа послания, насочени само към етническите турци“.

В сигнала са наведени доводи и за допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Според подателя на сигнала това е така, тъй като в изказването си Лютви Местан нарича представителите на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ „фашисти“. Наред с това от приложения видео-материал се установявало, че Лютви Местан прави и следното изявление: „България преживя 24 часа фашизъм. Хиляди български граждани, прогонени от комунистически режим, не могат да се върнат в родината си, защото стотина фашисти, подстрекавани от фашистки лидери, им пречат да се върнат в родината и дадат своя глас за тази партия, която са решили. Ако не искате още 4 години да живеете във фашизъм, гласувайте с № 13, за ДОСТ, за модерна, истинска демокрация, за евроатлантическа България.“ В сигнала се твърди, че доколкото представителите и лидерите на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ се противопоставят и към момента на изборния туризъм, то използваните от Лютви Местан обидни квалификации – „фашисти“ и „фашистки лидери“, се отнасят именно за членовете и симпатизантите, съответно за лидерите на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, както и че чрез изявленията на Лютви Местан се насърчава „противопоставяне и омраза спрямо тях“. Освен това в думите на Лютви Местан „има косвено признание“, че тези хора идват в България само за да гласуват и на техните гласове се разчита много“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с приложения аудио-визуален материал, и като взе предвид, че частична информация за закриването на предизборната кампания на коалиция „Обединение ДОСТ“ в гр. Кърджали на 24 март 2017 г. се разпространява на територията на цялата страна чрез електронни социални мрежи – (напр. https://www.vbox7.com/play:218a9d0e1e), както и в редица национални и регионални медии (напр. новините на Нова ТВ, излъчени на 24 март 2017 г. в 22.20 ч.), намира, че в нейните правомощия е да се произнесе по подадения сигнал, доколкото агитационният материал се разпространява на територията на повече от един изборен район.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на сигнала, приема за установено следното:

Процесният аудио-визуален материал безспорно представлява агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 2, изр. последно от Изборния кодекс.

От клипа се установява, че на 24 март 2017 г. в гр. Кърджали коалиция „Обединение ДОСТ“ е закрила предизборната си кампания чрез организиран концерт. На специално построена за целта сцена последователно са се изказали Орхан Ахмедов Исмаилов и Лютви Ахмед Местан. Изказванията и на двамата съпредседатели на коалиция „Обединение ДОСТ“ започват на български език, след което продължават на език, различен от българския, поради което Централната избирателна комисия счита, че е налице нарушение на императивната разпоредба на чл. 181, ал. 2 от ИК.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на материали (не само агитационни материали), които накърняват добрите нрави. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Именно нарушаването на тези принципи и ценности е имал предвид законодателят в разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, използвайки понятието „добрите нрави“.

Централната избирателна комисия намира, че в процесния аудио-визуален материал се отправят политически внушения, несъвместими с основни принципи и морални ценности на българското общество. В изказването си Лютви Местан наистина употребява думата „фашисти“, както и прави следното изявление: „България преживя 24 часа фашизъм. Хиляди български граждани, прогонени от комунистически режим, не могат да се върнат в родината си, защото стотина фашисти, подстрекавани от фашистки лидери, им пречат да се върнат в родината и дадат своя глас за тази партия, която са решили. Ако не искате още 4 години да живеете във фашизъм, гласувайте с № 13, за ДОСТ“.

Ноторно е, че и към момента членове, симпатизанти, както и лидерите на съставните партии в коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, се противопоставят активно на изборния туризъм чрез блокиране на гранични пунктове на границата между Република България и Република Турция. Поради това Централната избирателна комисия приема, че употребените от Лютви Местан изрази „фашисти“ и „фашистки лидери“ се отнасят именно за членовете, симпатизантите, както и за лидерите на съставните партии в коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, поради което счита, че в конкретния случай е осъществен и съставът на нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно – накърняване на добрите нрави.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 181, ал. 2, чл. 183, ал. 4 и чл. 495, ал. 1 от Изборния кодекс и §1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 181, ал. 2 от ИК от Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, извършено на 24 март 2017 г. в гр. Кърджали при закриване на предизборната кампания на коалиция „Обединение ДОСТ“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 181, ал. 2 от ИК на Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, с адрес за кореспонденция: гр. София – 1000, Район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 26, 28, 30, сграда № 30, ет. 3.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК от Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, извършено на 24 март 2017 г. в гр. Кърджали при закриване на предизборната кампания на коалиция „Обединение ДОСТ“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 183, ал. 4 от ИК на Лютви Ахмед Местан, ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, ЕГН …, в качеството им на представляващи коалиция „Обединение ДОСТ“, с адрес за кореспонденция: гр. София – 1000, Район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 26, 28, 30, сграда № 30, ет. 3.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения