Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 462-ЕП
София, 21 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-131 от 20.05.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС на сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 241-ЕП 25 април 2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на Соня Стоименова Амбонова и 782 (седемстотин осемдесет и две) лица - представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 779 упълномощени представители на Сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Георги Зарков Попов
2. Димка Илиева Костадинова
3. Нина Славова Георгиева
4. Красимир Георгиев Кръстев
5. Неделчо Иванов Парапанов
6. Иво Чавдаров Адъров
7. Юри Гълъбов Поюклийски
8. Данко Димитров Гогушев
9. Сали Сали Чобан
10. Марияна Миткова Чавдарова
11. Силко Искренов Чаушев
12. Георги Костадинов Бухов
13. Емил Ангелов Ясенов
14. Невена Малинова Сархачева
15. Дениз Емилов Коларов
16. Сали Джамал Коджа
17. Мария Здравкова Жекова
18. Северина Северинова Георгиева
19. Катя Милчева Чаушева
20. Веска Юлиянова Кавазова
21. Андрей Адамов Банкатев
22. Ирина Андреева Кехайова
23. Савка Раданова Кайраманова
24. Юлиана Радулова Семерджиева
25. Диана Огнянова Чолакова
26. Юри Владимиров Хаджийски
27. Севда Евелинова Чолакова
28. Здравко Асенов Сакалев
29. Даниел Здравков Сакалев
30. Лиляна Миткова Сакалева
31. Веска Дамянова Котупова
32. Ангелина Ангелова Златарева
33. Бисер Ангелов Ясенов
34. Георги Стефанов Гeoргиев
35. Елка Василева Коленарова
36. Ахмед Ахмедов Картълов
37. Бинка Игорова Караилиева
38. Галя Василева Сотирова
39. Теодора Тодорова Василева
40. Росица Стоянова Глухова
41. Евелина Емилова Бойкова
42. Юлия Асенова Хаджиева
43. Емилия Боянова Бойкова
44. Фатме Рамаданова Мустафова
45. Ахмет Шукриев Мейзински
46. Хамдие Кемилова Карамехмедова
47. Руси Сабинов Бойков
48. Емил Димитров Антонов
49. Стефан Руменов Дюлгеров
50. Юлия Василева Текешева
51. Нели Асенова Шъкова
52. Росица Боянова Дюлгерова
53.. Асен Илков Тасев
54. Митко СевдалиновЧитаков
55. Росица Миткова Ханджиева
56. Милена ХариеваПатълева
57. Андрей Здравков Ломски
58. Радостин Светославов Димитров
59. Боряна Светлинова Димитрова
60. Росица Йорданова Ефремова
61. Александър Велинов Илиев
62. Борислав Захариев Кадиев
63. Васил Илиев Колев
64. Митко Веселинов Корманов
65. Красимир Драганов Джандев
66. Любен Желязков Манушов
67. Силвия Венциславова Иванова
68. Христо Кирчев Бодуров
69. Валентина Димитрова Иванова
70. Василка Димитрова Иванова
71. Калина Миткова Георгиева
72. Борис Асенов Нанов
73. Аделина МаликоваСивриева
74. Веселин Асенов Мъхов
75. Венцислав Цветанов Цветков
76. Надка Юлиянова Кехайова
77. Венелин Филипов Къбов
78. Ресен Демиров Дюлгеров
79. Румен Здравков Профиров
80. Илия Любенов Дамянов
81. Веселин АнтимовКонтилов
82. Петя Генчева Станкова
83. Славчо Асенов Ясенов
84. Красимир Росенов Младенов
85. Румяна Росенова Петрова
86. Ивайло Митков Велков
87. Емил Йорданов Караиванов
88. Велизара Асенова Петрова
89. Сашо Иванов Шипков
90. Маргарита Миткова Дамянова
91. Росица Живкова Хаджиева
92. Емилия Младенова Даскалова
93. Митко Борисов Белев
94. Атанас Стефанов Терзиев
95. Христо Ангелов Какалашев
96. Карамфил Райчев Христов
97. Сергей Веселинов Берберов
98. Шефкие Ешрефова Бунарева
99. Ваклин Кирилов Маринов
100. Валентин Иванов Камбуров
101. Венко Митков Белюков
102. Росица Георгиева Маринова
103. Светла Добрева Райчева
104. Радостинка Стефанова Кехайова
105. Велко Стоянов Бабачев
106. Хайри Хасанов Джуков
107. Сийка Здравкова Деделянова
108. Пенка Събинова Димитрова
109. Георги Асенов Карамитев
110. Стойчо Любенов Миланов
111. Асен Радков Деделянов
112. Ирена Христова Ръжева
113. Красимир Митков Родопски
114. Събка Миткова Книжарова
115. Дамян Малинов Христов
116. Алдомир Садоев Бабачев
117. Севастиян Захариев Чафадаров
118. Станко Илиев Димитров
119. Райчо Иванов Чафадаров
120. Владимир Сашев Цветков
121. Владимир Христов Петров
122. Стилияна Радославова Какалашева
123. Митко Демиров Белюков
124. Румен Асенов Ясенов
125. Радостина Стоянова Башева
126. Радослав Тошков Хаджиев
127. Атанас Красимиров Дуралиев
128. Златан Мирчев Кичуков
129. Денислав Руменов Карамитев
130. Атанас Асенов Милеков
131. Самуйл Станков Димитров
132. Сергей Здравков Хартаждиев
133. Сергей Милков Вълчев
134. Бойко Стефанов Петров
135. Сийка Николова Иванова
136. Росица Георгиева Чешмеджиева
137. Людмила Чавдарова Петкова
138. Светла Евтимова Кокунева
139. Данчо Митев Симеонов
140. Асен Митев Симеонов
141. Маргарита Илиева Иванова
142. Севда Карамфилова Димитрова
143. Снежана Асенова Налбантова
144. Ирина Стефанова Данчева
145. Илиана Георгиева Пинчева
146. Красимира Георгиева Пинчева
147. Чавдар Данков Балсаков
148. Емил Данков Балсаков
149. Павлин Атанасов Огнянов
150. Иванка Асенова Огнянова
151. Николай Росенов Байрактаров
152. Али Расимов Шехов
153. Светла Емилова Хъсова
154. Захра Реджепова Балийска
155. Ружа Бисерова Асенова
156. Ахмед Османов Мустафов
157. Векил Руфатов Юсенов
158. Никола Ангелов Андреев
159. Илиян Райчев Кирюлев
160. Захаринка Зефирова Софтева
161. Векил Шукриев Моллахмедов
162. Елзие Еминова Ахмединова
163. Ахмед Алиев Шехов
164. Румен Цветков Ашков
165. Арзие Сюлейманова Джеферова
166. Вахди Ахмедов Бучев
167. Кюрсия Алиева Бучева
168. Мехмед Мехмедов Вълнев
169. Димитър Митков Антонов
170. Фатме ЗюлкифоваМейзинска
171. Владислав Цветков Соколов
172. Рамзие Рамаданова Борназова
173. Ахмед Ахмедов Бучев
174. Кемил Меджитов Ашков
175. Асие Ахмедова Софтева
176. Росица Димитрова Андреева
177. Бедрие ХайриеваКирюлева
178. Емил Русев Бойков
179. Заря Бисерова Емилова
180. Сафие Сабриева Глухова
181. Пламена Лазарова Панова
182. Димитър Недков Иванов
183. Евгени Стефанов Георгиев
184. Иванка Христева Христозова
185. Елина Иванова Ладжева
186. Иванка Христева Стоева
187. Лиляна Василева Петкова
188. Мария Димитрова Герасимова
189. Милко Иванов Стенев
190. Соня Димитрова Кълвачева
191. Красимир Благоев Орманов
192. Гео Иванов Караданов
193. Недялка Илиева Пеевска - Янева
194. Ивилина Николова Вълканова
195. Екатерина Славчева Стоилова
196. Анастасия Кирякова Диева
197. Елена Георгиева Даракчиева
198. Ана Александрова Скерлетова
199. Мария Василева Димитрова
200. Георги Тодоров Михайлов
201. Джамали Байрямов Байрямов
202. Васил Атанасов Борнаров
203. Кирил Николов Андонов
204. Славчо Николов Андонов
205. Христо Петров Келеведжиев
206. Георги Владимиров Георгиев
207. Митра Иванова Николова
208. Пламен Василев Мегленчев
209. Петя Кирилова Симеонова
210. Никола Димитров Димитров
211. Илко Михайлов Николов
212. Атанас Димитров Колчев
213. Симеон Георгиев Евстатиев
214. Василка Костадинова Панайотова
215. Георги Йорданов Кацаров
216. Божидар Константинов Носиков
217. Енко Георгиев Найденов
218. Мария Стефанова Ковачева
219. Веселина Тодорова Фитнева
220. Пенка Костадинова Калапанкова
221. Стоян Минчев Калпошанов
222. Кръстьо Димитров Бациев
223. Йонко Божков Божков
224. Николай Маринов Маринов
225. Борис Янков Янков
226. Милко Генов Сарафов
227. Стойко Неделчев Сарабеев
228. Сава Стоянов Савов
229. Вълка Георгиева Димитрова
230. Иван Димов Стайков
231. Стефан Стоев Бангиев
232. Дичо Стойков Петров
233. Пенка Петрова Кюркчийска
234. Станчо Петров Минчев
235. Мирослав Стоянов Савов
236. Иванка Йорданова Колева
237. Иван Иванов Стоев
238. Тодорка Атанасова Глушкова
239. Яна Пенчева Очева
240. Никола Рангелов Стоилов
241. Красимира Тодорова Пищялова
242. Пламен Павлов Гайдаджийски
243. Милко Иванов Начев
244. Иван Павлов Бараков
245. Павел Каменов Ангелов
246. Тодор Петров Веленски
247. Христос Димитров Шиков
248. Рангел Петров Чераков
249. Атанас Иванов Атанасов
250. Димитрия Витанова Шопова
251. Костадинка Найденова Вичева
252. Милка Димитрова Кънева
253. Ненка Йонкова Тричкова
254. Илия Христов Гилев
255. Ганчо Иванов Шекерев
256. Иван Костадинов Станчев
257. Лалка Христева Костова
258. Богдан Иванов Богданов
259. Захарина Дамянова Енева
260. Ивана Рангелова Николова
261. Георги Цветков Димитров
262. Симо Иванов Чакъров
263. Събо Тодоров Тодоров
264. Марин Илиев Дамянов
265. Асен Кирилов Зафиров
266. Филип Матев Лупов
267. Цвятко Спасов Маринов
268. Йонко Минков Чакръков
269. Нешо Арменов Богданов
270. Петър Стоилов Почалеев
271. Нако Николов Гюров
272. Дидо Христов Ненчев
273. Радка Ненкова Бакалова
274. Георги Дончев Каръмчев
275. Радка Петрова Стоименова
276. Николина Ненова Лучева
277. София Драганова Четинова
278. Генка Николова Димитрова
279. Зара Стоянова Атанасова
280. Румяна Брайкова Иванова
281. Ганчо Пенчев Пенчев
282. Стоян Иванов Стоянов
283. Ангел Александров Абрашев
284. Ангел Борисов Бърдуков
285. Атанаска Димитрова Нанева
286. Веска Маринова Ненчева
287. Ганчо Димитров Караджов
288. Йорданка Рангелова Ганчева
289. Паулина Стефанова Кирова
290. Николай Христов Енчев
291. Венцислав Йосифов Вакрилов
292. Пепа Николова Шуплева
293. Дамян Славчев Дамянов
294. Тодор Тодоров Тодоров
295. Гинка Инкова Минчева
296. Диана Любомирова Стайкова
297. Веселина Георгиева Робева
298. Антоанета Иванова Анастасова
399. Валери Николов Сергиев
300. Стойчо Малинов Томов
301. Димитър Атанасов Ташев
302. Стоян Стойчев Анастасов
303. Никола Благоев Кузманов
304. Димитър Борисов Димов
305. Генчо Видолов Коловски
306. Илия Куманов Генчевски
307. Димитър Трифонов Балабанов
308. Илия Вълков Ранчев
309. Снежана Тодорова Петлова
310. Димитър Стоянов Спасов
311. Димитър Йончев Богоев
312. Асен Янков Щерев
313. Никола Стоицов Минчев
314. Виктор Атанасов Бобев
315. Христо Желязков Христакиев
316. Стоян Панайотов Стойков
317. Никола Георгиев Манчев
318. Кинка Иванова Йотинова
319. Рангел Видолов Айвазов
320. Ирина Атанасова Видкова
321. Атанас Христозов Тинков
322. Величка Стайкова Златкова
323. Иринка Атанасова Видкова
324. Крум Илиев Кифирски
325. Антон Маринов Мургашев
326. Димитрия Георгиева Стойчева
327. Янка Георгиева Тимонова
328. Мария Георгиева Георгиева
329. Иван Георгиев Георгиев
330. Виолета Николова Янкова
331. Атанаска Спасова Андонова
332. Запрян Иванов Дачев
333. Кина Рангелова Колева
334. Спаска Запрянова Костадинова
335. Иван Тодоров Дишев
336. Желязко Делев Пехливански
337. Атанас Георгиев Атанасов
338. Атанаска Атанасова Запрянова
339. Николай Иванов Копринков
340. Стефка Георгиева Ванчева
341. Иван Петров Пънтев
342. Мария Иванова Янкова
343. Васко Митков Божков
344. Станислав Иванов Насков
345. Драга Славева Стоянова
346. Валерий Александров Пунджев
347. Богдан Рангелов Райков
348. Кънчо Рангелов Божков
349. Ангел Йосифов Торкин
350. Славчо Яков Гаджев
351. Иван Генов Силикчийски
352. Тошо Иванов Лесов
353. Недялко Иванов Боргоджийски
354. Иван Венков Пеников
355. Кольо Танев Колев
356. Иван Николаев Пенишев
357. Йосиф Климентов Терзийски
358. Венета Недялкова Лачева
359. Венко Гочев Гочев
360. Петър Николов Атанасов
361. Иван Венков Пищийски
362. Иван Борисов Говедаров
363. Рангел Кръстев Терзийски
364. Йордан Василев Гайдаджийски
365. Захари Рангелов Захариев
366. Васил Георгиев Василчев
367. Запрян Есев Есев
368. Иванка Христозова Рангелова
369. Тонка Рангелова Григорова
370. Златко Атанасов Василев
371. Мариян Димитров Запрянов
372. Петко Колев Колев
373. Беселин Стоянов Иванов
374. Любчо Илиев Николов
375. Петър Георгиев Петров
376. Ангелина Николова Ангелова
377. Йосиф Ангелов Торкин
378. Иван Александров Марков
379. Серафим Иванов Райков
380. Милко Славов Бенин
381. Стоянка Димитрова Николова
382. Милена Алексиева Тодорова
383. Христо Пенков Дражевски
384. Рангел Стефанов Матев
385. Васко Спасов Кузмов
386. Славчо Денков Славчев
387. Елена Асенова Стратева
388. Бояна Димитрова Гълъбова
389. Йорданка Иванова Бикова
390. Йорданка Димитрова Бикова
391. Елена Димитрова Портева
392. Стоянка Илиева Павлова
393. Пенка Спасова Стойчева
394. Стефан Иванов Павлов
395. Пламен Николов Вакрилов
396. Стойко Ангелов Найденов
397. Димитър Гаврилов Лалов
398. Златка Янкова Бамбалова
399. Светослава Сашова Караджова
400. Тинка Димитрова Джиджева
401. Петя Минчева Гугова
402. Марина Атанасова Пенчева
403. Илия Маринов Илиев
404. Тодор Светлозаров Стоилов
405. Иван Костадинов Манов
406. Стойчо Рангелов Гаров
407. Митко Маринов Илиев
408. Георги Христосков Тонев
409. Никола Ангелов Младенов
410. Стойчо Атанасов Петров
411. Кирил Атанасов Чобанов
412. Костадин Василев Костадинов
413. Тодора Георгиева Шпиртова
414. Стоян Димитров Касабов
415. Христо Стоянов Йорданов
416. Кръстю Кирилов Стефанов
417. Димитър Георгиев Митев
418. Иван Веселинов Цачев
419. Милко Данаилов Банчев
420. Димитър Михайлов Кръстанов
421. Мария Сашова Панева
422. Валентина Христова Стойчева
423. Ангел Георгиев Личков
424. Йордан Димитров Ангелов
425. Йорданка Николова Андонова
426. Севдалина Иванова Петрова
427. Анка Петрова Борисова
428. Борис Георгиев Радославов
429. Никола Георгиев Николов
430. Ангел Борисов Петров
431. Йордан Димитров Атанасов
432. Йордан Атанасов Калоферов
433. Марияна Боянова Станкова
434. Мария Здравкова Пенова
435. Анелия Красимирова Георгиева
436. Димитър Любенов Алексов
437. Мартин Георгиев Чаушев
438. Сребрин Руменов Пенчев
439. Иван Йорданов Толев
440. Нонка Павлова Сабахова
441. Тотка Филипова Войкова
442. Николай Цветков Начев
443. Георги Русинов Ковачев
444. Илия Костадинов Кундурджиев
445. Никола Сашов Драганов
446. Иван Георгиев Сандрев
447. Серафим Борисов Игнев
448. Асен Тодоров Дапев
449. Атанас Костадинов Узунов
450. Ангел Христов Миндилев
451. Катя Петрова Бадова
452. Димитър Ангелов Митков
453. Ивайло Каменов Джамбазов
454. Илия Рангелов Куртев
455. Адриан Илиев Чалев
456. Наньо Добрев Иванов
457. Петър Минчев Костов
458. Митко Димитров Раков
459. Кръстьо Борисов Ковачев
460. Ангел Костадинов Вълчинов
461. Илия Йорданов Тренков
462. Димитър Тодоров Анчев
463. Янаки Димитров Кръстев
464. Никола Янев Николов
465. София Рангелова Димитрова
466. Ангел Павлов Личев
467. Иван Славеев Пипонков
468. Дойчо Георгиев Колев
469. Бойчин Василев Конов
470. Пенка Апостолова Рахова
471. Нанко Атанасов Попов
472. Нонка Борисова Ризова
473. Коста Видолов Барбов
474. Стоил Минчев Минчев
475. Иван Цончев Славчевски
476. Иван Петров Богданов
477. Ива Иванова Вълчева
478. Георги Минчев Лютов
479. Борис Николов Богданов
480. Бона Рангелова Балтова
481. Нешо Атанасов Миневски
482. Койна Рангелова Пискачева
483. Атанаска Георгиева Пейчинова
484. Петко Колев Ташев
485. Иванка Иванова Кабаджова
486. Танчо Иванов Танчев
487. Ганка Николова Василева
488. Никола Марков Петров
489. Петка Нончева Христова
490. Нели Димитрова Башинова
491. Димитър Иванов Кацарски
492. Славка Цветкова Базитова
493. Николай Асенов Огнянов
494. Росен Ангелов Георгиев
495. Валентин Димитров Тончев
496. Кирил Апостолов Димитров
497. Борис Димитров Иванов
498. Марина Николова Димитрова
499. Йордан Богомилов Кучев
500. Мара Илиева Нукова
501. Мара Иванова Гойчева
502. Илия Тодоров Линков
503. Бонка Цветанова Граурова
504. Стефан Иванов Копчев
505. Мариела Тодорова Мушатова
506. Евгения Йорданова Захариева
507. Силвия Иванова Николова
508. Цвятко Христов Станев
509. Занко Кръстев Николов
510. Илияна Юлиева Иванова
511. Димитрина Димитрова Дикова
512. Валентина Челестинова Димитрова
513. Милена Цачева Петлешкова
514. Лъчезар Емилов Бузев
515. Драгомир Пъшков Пъшев
516. Славица Миткова Александрова
517. Елена Паскова Цонева
518. Петър Милчев Трифонов
519. Галя Тодорова Петрова
520. Георги Стоянов Митев
521. Величко Асенов Великов
522. Радина Димитрова Асенова
523. Владимир Николаев Ботев
524. Нели Венциславова Гайдарска
525. Спаска Герова Бойкова
526. Николай Василев Николов
527. Димчо Петров Коларов
528. Валери Нинов Великов
529. Ценка Заркова Милашка
530. Геновева Кирилова Марчовска
531. Евгений Савчев Пахарски
532. Светослав Николаев Пеловски
533. Анелия Красимирова Вешева
534. Данаил Мирославов Чолаков
535. Красимир Николов Пейчовски
536. Георги Цветанов Дишовски
537. Михаил Цветков Кончарски
538. Стела Цветанова Димова
539. Милчо Иванов Милев
540. Анна Владкова Дикова
541. Петър Христов Петров
542. Йордан Пенов Божиновски
543. Димитър Петров Димитров
544. Маргарита Тодорова Кирова
545. Михаил Георгиев Марковски
546. Георги Гатов Монов
547. Владко Христов Диков
548. Ивалина Димитрова Петрова
549. Иванка Димитрова Петрова
550. Красимир Алеков Евтимов
551. Любомир Младенов Любенов
552. Петя Сашева Митева
553. Петър Николов Петров
554. Христо Илиев Кунчев
555. Виолета Василева Станкова
556. Ивалин Христов Георгиев
557. Александра Алиева Бахирева
558. Зоя Йотова Иванова
559. Румен Благоев Стойков
560. Милена Георгиева Ръжгева
561. Аница Димитрова Денкова
562. Красимир Цветанов Денков
563. Косьо Дончев Косев
564. Иванка Ангелова Димитрова
565. Митко Николов Иванов
566. Снежана Иванова Томова
567. Георги Иванов Георгиев
568. Валя Тошкова Маринова
569. Даниела Албенкова Веселинова
570. Цветомир Костадинов Тринков
571. Алесандър Огнянов Ангелов
572. Цеко Ангелов Цеков
573. Румен Езекиев Генов
574. Светлана Ангелова Кожухарска
575. Владимир Пантев Стоянов
576. Виолета Любомирова Злидолска
577. Лилия Пантева Гешева
578. Дияна Александрова Йончева
579. Емилия Върбанова Пенева - Цонева
580. Стела Цветанова Иванчовска-Тарльовска
581. Къно Иванов Кънчовски
582. Венцислава Тодорова Кънчовска
583. Венелин Цеков Ангелов
584. Христина Георгиева Ангелова
585. Георги Мариев Георгиев
586. Мария Коцева Тодорова
587. Петя Томова Владинова
588. Димчо Цветанов Ангелов
589. Пепи Маринов Данчев
590. Йордан Йорданов Митев
591. Валентин Костадинов Вельов
592. Бойко Емилов Богданов
593. Мая Тодорова Николова
594. Мери Красимирова Евтимова
595. Цветослава Веселинова Пенковска
596. Петя Маринова Петрова
597. Виолина Стефанова Игнатова
598. Анелия Кирилова Иванова
599. Владимир Благоев Маринов
600. Светослав Иванов Давидов
601. Диана Миткова Тодорова
602. Константин Георгиев Петров
603. Светлан Евгениев Симеонов
604. Виолета Иванова Минковска
605. Мария Любенова Цонкова
606. Тодор Тодоров Лалов
607. Първолета Василева Величкова
608. Нели Тодорова Нейкова
609. ЛюбомирПетровЛишковски
610. Стефчо Петров Симеонов
611. Василка Христова Стойкова
612. Лиляна Маринова Христова
613. Петко Иванов Манчовски
614. Владислав Ангелов Христов
615. Иванка Иванова Иванова
616. Иван Дилов Дилов
617. Милка Димитрова Илиева
618. Найден Христов Христов
619. Руска Петрова Иванова
620. Антони Димитров Илиев
621. Веселин ПетковВасилев
622. ДениславСлавейковПетков
623. Валя Петкова Кръстева
624. Милчо Маринов Михайлов
625. Анелия Христова Василева
626. Сава Димитрова Пейчева
627. Юлиян Боянов Цолов
628. Таня Георгиева Поповска
629. Ангел МарияновВеликинов
630. Цветелина Тодорова Иванова
631. Силвия Николаева Христова
632. Стефания Николаева Иванова
633. Цветелина Владимирова Кръстева
634. Даниел Марков Михайлов
635. Иво Маринов Сираков
636. Цветелина Цветанова Петрова
637. Богдана Кръстева Маринова
638. Даринка Лазарова Вънова
639. Петка Михова Лазарова
640. Теменужка Йорданова Николова
641. Георги Димитров Милев
642. Христина Димитрова Миндровска
643. Виолета Дилова Мочовска
644. Цецка Игнатова Вутова
645. Миленка Любенова Петрова
646. Роза Георгиева Ветова
647. Цветан Константинов Котов
648. Петко Милчев Илиев
649. Мина Иванова Петрова
650. Венелина Маркова Йолова
651. Симеон Йорданов Дуцов
652. Райна Петрова Ненкова
653. Теодора Детелинова Тодорова
654. Никола Пенков Мирчев
655. Добрин Николов Иванов
656. Павлинка Дотова Иванова
657. Владимир Асенов Цветанов
658. Анелия Велиславова Неделкова
659. Петя Илиянова Тодорова
660. Милчо Младенов Миланов
661. Ивета Гошева Иванова
662. Соня Августинова Велчева
663. Наталия Герасимова Велкова
664. Венцислав Младенов Велков
665. Петко Нинов Петков
666. Ивайло Веселинов Тодоров
667. Краси Иванов Каменов
668. Салвадор Тодоров Николов
669. Андрей Пеков Марков
670. Стела Милчева Петрова
671. Антон Цанков Иванов
672. Цецко Цолов Жиков
673. Пламен Ваньов Петков
674. Иво Нинков Йолчев
675. Станислав Митков Перов
676. Мария Йорданова Каменова
677. Свободна Виденова Николова
678. Николай Владимиров Цонков
679. Венцислав Николаев Владимиров
680. Иван Цветанов Тодоров
681. Денис Данаилов Йорданов
682. Тотка Младенова Тодорова
683. Гица Славчева Лилова
684. Руслан Симеонов Траянов
685. Веселина Светлова Веселинова
686. Благовест Герасимов Иванов
687. Даниел Герасимов Иванов
688. Радион Павлов Ненков
689. Венета Горчева Ненкова
690. Вергил Първанов Янкулов
691. Маргарита Цветкова Янкулова
692. Виктор Георгиев Евлогиев
693. Георги Евлогиев Георгиев
694. Йордан Станчев Сотиров
695. Силвия Станчева Сотирова
696. Ангелинка Иванова Дафинкичова
697. Енчо Светославов Влашев
698. Тодор Василев Марков
699. Цеца Милчова Мутавчийска
700. Недко Ангелов Еленков
701. Ирина Трендафилова Петрова
702. Лечко Ванчев Живин
703. Милана Елекова Живина
704. Андрей Цанков Андреев
705. Валентин Иванов Петров
706. Любен Миланов Андрейски
707. Ивайло Чавдаров Григоров
708. Тони Иванов Мановски
709. Людмила Николова Мановска
710. Любчо Михайлов Георгиев
711. Борислава Еленкова Боянова
712. Денка Тодорова Еленкова
713. Лилия Асенова Еленкова
714. Георги Борисов Георгиев
715. Занка Райкова Иванова
716. Илко Василев Спасов
717. Нина Боянова Живкова
718. Никола Александров Тодоров
719. Ванко Василев Цулин
720. Борис Маринов Николин
721. Мирослав Ивов Благоев
722. Теменужка Симеонова Тодорова
723. Мария Ангелова Иванова
724. Марияна Петрова Димитрова
725. Цветана Костова Кръстева
726. Нина Петрова Антова
727. Мария Трифонова Спасова
728. Петрана Александрова Петрова
729. Вилияна Борисова Живкова
730. Горан Георгиев Петров
731. Цветомир Тошков Петров
732. Пенка Борисова Младенова
733. Димитър Николов Димитров
734. Цветомир Сашков Цанийчов
735. Тодор Благоев Младенов
736. Теменужка Николова Цветкова
737. Гана Иванова Георгиева
738. Галина Георгиева Георгиева
739. Васил Георгиев Георгиев
740. Мирослава Венциславова Иванова
741. Маргарита Милкова Маринова
742. Стоян Тодоров Николов
743. Здравка Петрова Николова
744. Венка Иванова Богдановска
745. Красимир Витанов Крумов
746. Валентин Ванков Асенов
747. Георги Димитров Ангелов
748. Роза Любенова Тодорова
749. Александър Димитров Недялков
750. Тодор Иванов Тодоров
751. Параскева Николова Михайлова
752. Петра Филипова Николова
753. Желязко Данчов Кертин
754. Данчо Живков Кертин
755. Елена Иванова Тошева
756. Илия Георгиев Илиев
757. Иван Александров Цонов
758. Димитринка Цветанова Найденова
759. Найден Иванов Найденов
760. Тонко Илиев Иванов
761. Любомир Божидаров Табаков
762. Илия Тодоров Илиев
763. Николина Алексиева иванова
764. Адриана Велкова Антова
765. Георги Тодоров Георгиев
766. Лъчезар Ангелов Младенов
767. Николай Георгиев Бачев
768. Ангелина Георгиева Христова
769. Вероника Йвайлова Терзийска
770. Васил Димитров Динчев
771. Елена Андреева Чучулайна
772. Росица Атанасова Шумарова
773. Александър Иванов Витанов
774. Дафинка Иванова Керанджиева
775. Маргарита Димитрова Кехайова
776. Любен Георгиев Стефанов
777. Мариа Илиева Георгиева
778. Мая Цветанова Тадарева
779. Магдалена Георгиева Пиринска

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Величко Насков Ломски
 2. Ценка Георгиева Павлова
 3. Антон Любомиров Ангелов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения