Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4608-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 (17-5) от 22.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Иванка Недялкова Неделчева, регистрирана с Решение на ЦИК № 4513-НС от 15.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Иванка Недялкова Неделчева; пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова, представляваща сдружението, в полза на 14 (четиринадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 14 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-273/22.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на подаване на заявката 13 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за едно от лицата е констатирано несъответствие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 13 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ НА РОВЕРИТЕ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Йордан Николов Савов

 

2.       

Ивайло Асенов Колев

 

3.       

Гюлтен Феинова Моллова

 

4.       

Анджелина Томова Константинова

 

5.       

Цветослав Нинов Велчев

 

6.       

Виктор Иванов Велинов

 

7.       

Лъчезар Христов Дочев

 

8.       

Васил Станчев Герински

 

9.       

Юлия Илиева Крънчева

 

10.  

Росица Стоименова Тупавичарова

 

11.  

Лиляна Александрова Пенчева

 

12.  

Савка Каменова Пенчева

 

13.  

Величка Стоилова Стойчева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1506-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1505-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1504-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения