Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4577-НС
София, 21 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СЪПОРТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило са заявление с вх. № 3 (3-6) от 21.03.2017 г. от сдружение „СЪПОРТ“, представлявано от Петър Дименов Райчев – председател на УС, чрез пълномощника Красимир Трифонов Трифонов, регистрирана с Решение на ЦИК № 4375-НС от 1 март 2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Петър Дименов Райчев в полза на 178 (сто седемдесет и осем) лица – представители на сдружение „СЪПОРТ“; списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 178 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-260 от 21.03.2017 г. на ЦИК e пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „СЪПОРТ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 168 (сто шестдесет и осем) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за десет от лицата са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 168 (сто шестдесет и осем) упълномощени представители на сдружение „СЪПОРТ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Севда Ангелова Димитрова

2.       

Фаня Андонова Гадуларова

3.       

Елвира Деянова Кулаксъзова

4.       

Иванка Николова Георгиева

5.       

Мирослав Атанасов Тодоров

6.       

Снежанка Сергиева Колева

7.       

Минко Минков Самуилов

8.       

Аспарух Славчев Балтов

9.       

Васко Йосифов Колев

10.  

Павел Миланов Антонов

11.  

Митко Насков Иванов

12.  

Божидар Насков Иванов

13.  

Ангел Андонов Тодоров

14.  

Анка Стоянка Караджова

15.  

Кольо Попчев Колев

16.  

Неджибе Мустафа Али

17.  

Иван Иванов Самоилов

18.  

Стефан Юлианов Пиронков

19.  

Фана Юлианова Велинова

20.  

Йоско Асенов Юлианов

21.  

Анета Михайлова Танева

22.  

Аспарух Юлиянов Велинов

23.  

Татяна Георгиева Тодорова

24.  

Янко Янков Иванов

25.  

Божидар Симеонов Симеонов

26.  

Юсейн Али Осман

27.  

Андон Ахмед Карагьоз

28.  

Анка Атанасова Караджова

29.  

Исус Ангелов Юлиянов

30.  

Ариф Али Осман

31.  

Иво Руменов Янков

32.  

Христо Панчев Иванов

33.  

Стефан Димитров Костадинов

34.  

Радню Александров Гънчевски

35.  

Васил Димитров Мунев

36.  

Петинка Василева Георгиева

37.  

Стилиан Добромиров Георгиев

38.  

Теодор Миленов Тодоров

39.  

Мария Пламенова Първанова

40.  

Иво Ангелов Иванов

41.  

Виржиния Веселинова Димитрова

42.  

Здравко Георгиев Местендиков

43.  

Николай Стоенов Андонов

44.  

Тони Николаев Николов

45.  

Кирил Жеков Яков

46.  

Веселин Диянов Василев

47.  

Станимир Стоянов Попчев

48.  

Диньо Недялков Митев

49.  

Иван Живков Забунов

50.  

Георги Огнянов Карагьозьозов

51.  

Биляна Димитрова Йовева

52.  

Ралица Евгениева Юлиянова

53.  

Златомир Колев Колев

54.  

Кристиян Константинов Георгиев

55.  

Радка Калева Георгиева

56.  

Алекс Николаев Янев

57.  

Жулиян Веселинов Василев

58.  

Марин Борисов Райчев

59.  

Милен Атанасов Костов

60.  

Петър Йовев Нейчев

61.  

Станислав Йорданов Янков

62.  

Димитър Йовев Нейчев

63.  

Снежана Панайотова Недева

64.  

Дияна Марева Бонева

65.  

Станислава Живкова Радева

66.  

Атанас Петров Недев

67.  

Галин Господинов Стоянов

68.  

Мая Стефанова Кирова

69.  

Стоянка Симеонова Христова

70.  

Александър Недков Александров

71.  

Живко Руменов Христов

72.  

Станислав Тошков Киров

73.  

Яница Панайотова Загорова

74.  

Доника Дилянова Димова

75.  

Десислава Бончева Илиева

76.  

Станимира Цветомилова Атанасова

77.  

Станка Белчева Стоянова

78.  

Боряна Маринова Стефанова

79.  

Марина Руменова Христова

80.  

Дамян Сашев Минчев

81.  

Калоян Сашев Минчев

82.  

Милен Величков Василев

83.  

Тодор Валентинов Петров

84.  

Галина Тодорова Иванова

85.  

Ивайло Василев Иванов

86.  

Таня Пламенова Ковачева

87.  

Светослав Светославов Ковачев

88.  

Живко Тошко Господинов

89.  

Йорданка Георгиева Тодорова

90.  

Нивянка Йовева Петрова

91.  

Теодора Георгиева Тодорова

92.  

Анелия Красимирова Йорданова

93.  

Миглена Иванова Вълчева

94.  

Маринела Димитрова Михайлова

95.  

Бончо Данчев Бончев

96.  

Николай Василев Стоев

97.  

Георги Стоев Георгиев

98.  

Диян Стоев Георгиев

99.  

Атанаска Вангелова Стоянова

100.                      

Антон Симеонов Димитров

101.                      

Нина Георгиева Демирева

102.                      

Здравко Васков Стоилов

103.                      

Татяна Радева Стоилова

104.                      

Стефка Христова Иванова

105.                      

Тусент Мустафова Сали

106.                      

Мария Пламенова Маринова

107.                      

Светослав Галинов Стоянов

108.                      

Жулиета Илиева Димитрова

109.                      

Антоанета Панчева Вълчева

110.                      

Елка Желязкова Иванова

111.                      

Павлин Валентинов Маринов

112.                      

Детелина Пламенова Колева

113.                      

Станислава Тошкова Костова

114.                      

Симона Христова Георгиева

115.                      

Росен Желязков Иванов

116.                      

Пламен Иванов Стоянов

117.                      

Георги Енчев Василев

118.                      

Николай Пламенов Добрев

119.                      

Силвия Димитрова Калева

120.                      

Калоян Георгиев Куртев

121.                      

Иван Митков Димитров

122.                      

Моника Костадинова Бухчева

123.                      

Стоянка Цветанова Димитрова

124.                      

Валентина Николаева Христова

125.                      

Грациела Димитрова Иванова

126.                      

Марияна Иванова Митева

127.                      

Емилия Георгиева Иванова

128.                      

Райна Йорданова Генчева

129.                      

Владимир Тодоров Димитров

130.                      

Недялка Йорданова Тодорова

131.                      

Нанси Димитрова Христова

132.                      

Васил Колев Василев

133.                      

Магдалена Атанасова Петрова

134.                      

Жанина Радостинова Ковчева

135.                      

Ивана Веселинова Василева

136.                      

Екатерина Красимирова Костадинова

137.                      

Никола Емилов Великов

138.                      

Детелина Костадинова Петрова

139.                      

Стоян Игнатов Игнатов

140.                      

Константин Георгиев Георгиев

141.                      

Емил Насков Коев

142.                      

Кристиян Митков Димитров

143.                      

Павел Насков Коев

144.                      

Илия Славов Чолаков

145.                      

Стелиян Даниелов Трошев

146.                      

Пресияна Даниелова Влаева

147.                      

Теодора Тодорова Ройдева

148.                      

Кольо Иванов Георгиев

149.                      

Тошко Ганчев Петков

150.                      

Радомир Стефанов Арахангелов

151.                      

Павел Василев Павлов

152.                      

Мария Петрова Ованезова

153.                      

Станислав Георгиев Тодоров

154.                      

Светла Илиева Атанасова

155.                      

Катя Вълчева Монева

156.                      

Генади Радилов Симеонов

157.                      

Христо Георгиев Милушев

158.                      

Тодорка Христова Георгиева

159.                      

Димитринка Христова Гатева

160.                      

Милка Пенева Танева

161.                      

Николинка Тодорова Димитрова

162.                      

Златина Савова Баркова

163.                      

Янка Василева Маринова

164.                      

Надка Иванова Стоянова

165.                      

Георги Тонев Екзаров

166.                      

Светлозар Георгиев Димитров

167.                      

Камен Симеонов Киров

168.                      

Петранка Димитрова Костадинова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1815-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1814-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения