Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4552-НС
София, 20 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов, кандидат за народен представител, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-25 от 18 март 2017 г. от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител в изборите на 26 март 2017 г. чрез пълномощника им адв. Надежда Йорданова.

Към жалбата са приложени: заверени копия на пълномощни от представляващите коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов в качеството му на народен представител в полза на адв. Надежда Георгиева Йорданова и вестник „Политика“.

На Централната избирателна комисия беше предложено следното решение:

„В жалбата се правят оплаквания за нарушения на правилата за предизборна кампания от страна на в. „Политика“, изразяващи се в публикуването на първа страница на цветен фотоколаж, представляващ снимка на кандидата за народен представител Христо Любомиров Иванов, „пришита“ към детско тяло, ведно с логото на коалиция „Движение Да България“, като същият колаж е възпроизведен и на стр. 3 от вестника, на която пък страница многократно е променено името на коалицията в „Дай, България“. Твърди се, че на стр. 6 от вестника е публикувана снимка на корицата от книгата „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ и статия със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“, както и че на последната страница на вестника е публикувана реклама на следващата книга, която в. „Телеграф“ възнамерява да издаде със заглавие „Маски на задкулисието“, като в корицата на книгата отново е включен фотоколажът със снимката на Христо Любомиров Иванов. Според жалбоподателите тези публикации във в. „Политика“ накърняват доброто име, честта и достойнството на кандидата за народен представител от коалиция „Движение Да България“ Христо Любомиров Иванов.

С оглед на направените оплаквания за нарушение на правилата за водене на предизборна кампания се иска от Централната избирателна комисия да установи нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, осъществено от управителя на в. „Политика“ с публикуваните на 17.03.2017 г. материали на първа, трета, шеста и последна страница във вестника, които засягат честта и доброто име на кандидат от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, и да се издаде акт за установяване на административно нарушение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и приложените към нея доказателства, намира, че същата има характер на сигнал с твърдения за нарушение на правилата за предизборна кампания.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на в. „ Политика“, приема за установено следното:

Първата страница на вестника е на фона на визията и слогана на Централната избирателна комисия, върху които комисията притежава авторски права. Централната избирателна комисия използва визията и слогана за осъществяване на информационно-разяснителната си кампания и използването им от в. „Политика“, макар и само в частта на цветовото изображение на визията, съчетано с поставената снимка на кандидат за народен представител в детско тяло с надпис „Дай, България“, представлява нарушение на „добрите нрави“ по смисъла на чл. 183, ал. 4 от ИК. Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В понятието „добрите нрави“ попадат тези правила и норми, които бранят принципи и ценности, чието зачитане е в интерес на обществените отношения като цяло. Нарушаването на тези принципи и ценности се има предвид по смисъла на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК в частта относно понятието „добрите нрави“. В заглавната страница на в. „Политика“ се нарушават, от една страна, правата на ЦИК, тъй като неправомерно се използват визията и слоганът й, с което се въвеждат избирателите в заблуждение, а от друга страна, се нарушават правата на коалицията с неправилното й изписване като „Дай, България“ и се накърняват честта, достойнството и доброто име на кандидата за народен представител Христо Любомиров Иванов, изобразен по осмиващ начин, като се цели да се направят определени внушения на читателите на вестника. Именно с тези действия, насочени към определен кандидат и коалиция с цел да се направят определени негативни внушения по начин, недопустим в предизборната кампания и забранен съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК, в. „Политика“ е нарушил добрите нрави.

Централната избирателна комисия приема също, че чрез публикуваната на стр. 6 статия със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ се нарушават добрите нрави, както и честта, доброто име и достойнството на кандидат за народен представител. В конкретния случай от статията се извличат твърдения (напр. Христо Иванов е наречен грантов барон, кандидатите за народни представители от фотоколажа от корицата на книгата са наречени крадци на демокрация), които по несъмнен начин целят да накърнят честта и достойнството на кандидата за народен представител Христо Иванов.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че в. „Политика“ с публикуваните фотоколажи на кандидат за народен представител на фона и визията на официалния слоган на ЦИК и статия със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ пряко засяга честта и достойнството на кандидата за народен представител, както и че с изписването на наименованието на коалиция „Движение Да България“ като „Дай, България“ се нарушават добрите нрави по смисъла на чл. 183, ал. 4 от ИК.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „Политика днес“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс и § 1, т. 16 от ДР на ИК се предлага на Централната избирателна комисия да установи нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от управителя на „Политика днес“ ЕООД (издател на вестник „Политика“), ЕИК 130307764, със седалище: гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, Александър Кирилов Георгиев, по повод публикувани фотоколажи на кандидат за народен представител и статия във вестник „Политика“ от 17.03.2017 г. със заглавие „Дай, България опитва да запуши устата на Телеграф“ по отношение на кандидата за народен представител Христо Иванов, както и да оправомощи председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Политика днес“ ЕООД.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.“

В хода на разискванията постъпиха становища, че жалбата е неоснователна, както и че използването на визията и слогана на ЦИК не представлява нарушение на добрите нрави, а нарушение на авторските права.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилия сигнал.

От присъстващите в залата 20 членове на ЦИК „ЗА“ проекта гласуваха 11 членове на ЦИК: Ивилина Алексиева, Румяна Сидерова, Александър Андреев, Ивайло Ивков, Румен Цачев, Бойчо Арнаудов; Мартин Райков, Мария Бойкинова, Йорданка Ганчева, Иванка Грозева и Емануил Христов; „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 9 членове на ЦИК: Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Мария Мусорлиева, Метин Сюлейман, Росица Матева и Севинч Солакова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на жалбата от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ и от Христо Любомиров Иванов, кандидат за народен представител, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения