Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4547-НС
София, 18 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на разпоредбата на чл. 179 от ИК в програмата на „Канал 3“ на доставчика на медийни услуги „Елит Медия България“ ЕООД

С вх. № НС-20-75 от 17 март 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от Мария Стоянова, за нарушение на чл. 179 от ИК от „Елит Медия България“ ЕООД на 14 март 2017 г. от 22:29:40 ч. до 23:00:10 ч. по програма „Канал 3“.

Към сигнала е приложен технически носител с видеозаписи на излъчени платени форми на предизборни репортажи, както и на агитационен клип на коалиция „Реформаторски Блок – Глас Народен“, излъчен по „Канал 3“.

Клипът предмет на сигнала е излъчен извън блока с платени форми на предизборна агитация, след заставката „Парламентарни избори 2017“, в края на рекламен блок с търговски съобщения. Клипът не съдържа изискуемия се от чл.179 от ИК аудио-визуален знак за платено излъчване. По съдържанието си клипът представлява предизборна агитация в полза на определен кандидат от кандидатската листа на коалиция „Реформаторски Блок – Глас Народен“.

Съгласно изричната разпоредбата на чл. 179 от ИК доставчикът на медийната услуга е длъжен да отделя чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. Това правило не е спазено.

Съгласно §1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания за изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

От представения предизборен материал от СЕМ е видно, че при излъчения на 14 март 2017 г. по „Канал 3“ от 22:59:40 ч. до 23:00:10 ч. клип не е спазено изискването на чл. 179 от ИК от доставчика на медийната услуга. Отделно от това клипът е излъчен в края на блок с търговски реклами.

Централната избирателна комисия приема, че нарушенията са извършени от доставчика на медийна услуга „Елит Медия България“ ЕООД, тъй като той носи отговорност за излъчваното съдържание в програмата „Канал 3“.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и 26 във връзка с чл. 179, чл. 474, чл. 480, ал. 2, и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение по чл. 179 от ИК по отношение на Огнян Димитров Димов, ЕГН ..., и Ива Стоянова Стоянова, ЕГН ... - управители на доставчика на медийни услуги „Елит Медия България“ ЕООД, действащи заедно или поотделно. „Елит Медия България“ ЕООД е вписана в ТР при Агенция по вписванията, ЕИК 130275893, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 2, ет. 4, за излъчването по програма „Канал 3“ на 14 март 2017 г. от 22:59:40 ч. до 23:00:10 ч. на предизборен видеоматериал – агитационен клип в полза на кандидата от листите на коалиция „Реформаторски Блок – Глас Народен“ Румен Христов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави актове на Огнян Димитров Димов и Ива Стоянова Стоянова в качеството им на управители на „Елит Медия България“ ЕООД, вписана в ТР при Агенция по вписванията, ЕИК 130275893, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 2, ет. 4, представлявано от управителите Огнян Димитров Димов и Ива Стоянова Стоянова (заедно и поотделно) за извършените нарушения.

След съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения