Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 454-НС
София, 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. № С-62/11.07.2021 г., С-63/11.07.2021 г., С-73/11.07.2021 г., С-95/11.07.2021 г., С-110/11.07.2021 г., С-115/11.07.2021 г. с твърдения за публикуване на резултати на интернет страницата на 24 chasa.bg от гласуването в изборния ден по повод изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на 24 chasa.bg, при която установи следното:

На 11 юли 2021 г. на същата са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти, чрез които се визират партии и коалиции от гласуването в изборите на 11 юли 2021 г., както следва: „Циклонът Бойко носи 3 % повече почвена влажност от тайфуна „Слави“. Какви са към 14:30 ч. нивата на почвена влажност в резултат на влиянието на различните атмосферни фронтове, които оказват влияние над нашата страна. Циклонът „Бойко“ е донесъл почвената влажност до 24 %, както беше и сутринта. С дъждовете, които носи тайфунът „Слави“ се достига влажност от 21 %. Антициклонът „Корнелия“ леко намалява влажността в сравнеание с нивата от преди 2 часа – 15.5 %. Антициклонът „Христо“ леко увеличава влажността до 11 %. За атмосферния фронт „Мустафа“ числото е 9. Депресията „Мая“ и Тройният атмосферен фронт заседа носят влажност съответно от %5 и 3.5 %“.

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Поради горното Централната избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати от гласуването в проценти по партии и коалиции на интернет страницата на 24 chasa.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

На основание чл. 496, ал. 1 ИК актовете за нарушенията по чл. 480, ал. 2 ИК се съставят по решение на съответната избирателна комисия в тридневен срок от получаване на сигнала за нарушението. Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК актовете за нарушение по чл. 496 ИК се съставят от председателя на Централната избирателна комисия в случаите, когато тя упражнява контрол съгласно кодекса.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, за това, че на 11 юли 2021 г. на интернет страницата на 24 chasa.bg са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти, чрез които се визират партии и коалиции от гласуването в изборите на 11 юли 2021 г., както следва: „Циклонът Бойко носи 3 % повече почвена влажност от тайфуна „Слави“. Какви са към 14:30 ч. нивата на почвена влажност в резултат на влиянието на различните атмосферни фронтове, които оказват влияние над нашата страна. Циклонът „Бойко“ е донесъл почвената влажност до 24 %, както беше и сутринта. С дъждовете, които носи тайфунът „Слави“ се достига влажност от 21 %. Антициклонът „Корнелия“ леко намалява влажността в сравнеание с нивата от преди 2 часа – 15.5 %. Антициклонът „Христо“ леко увеличава влажността до 11 %. За атмосферния фронт „Мустафа“ числото е 9. Депресията „Мая“ и Тройният атмосферен фронт заседа носят влажност съответно от %5 и 3.5 %“, извършено от „168 ЧАСА“ ЕООД, с ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление гр. София 1202,  Столична община, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 84, представлявано от управителите Борислав Валентинов Зюмбюлев и Венелина Атанасова Гочева.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „168 ЧАСА“ ЕООД, с ЕИК 831400025, със седалище и адрес на управление гр. София 1202,  Столична община, район „Оборище“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 84, представлявано от управителите Борислав Валентинов Зюмбюлев и Венелина Атанасова Гочева.

УКАЗВА на електронното издание на незабавно да премахне от интернет страницата 24 часа.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения