Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4526-МИ/НР
София, 17 март 2017 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

Постъпила е молба с вх. № МИ-10-7/17.02.2017 г. от Владимир Димитров Димитров – упълномощен представител на коалиция „България без цензура“, с която се иска за член на ОИК – Разград, да бъде назначен Тодор Илиев Тодоров – на мястото на Станислав Николов Колев – член на ОИК – Разград, поради отсъствие от страната на Станислав Николов Колев.

Към молбата са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Тодор Илиев Иванов и пълномощно в полза на Владимир Димитров Димитров.

С писмо вх. № МИ-15-115/15.03.2017 г. ОИК – Разград, уведомява Централната избирателна комисия, че Станислав Николов Колев – член на ОИК – Разград, не е присъствал в три поредни заседания на ОИК – Разград, видно от протоколи № 42 от 03.11.2016 г., № 43 от 20.01.2017 г. и № 44 от 31.01.2017 г. от заседания на комисията, като по получена информация от близки Станислав Николов Колев е на работа в чужбина.

С оглед на изложеното са налице условията на чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс за предсрочно прекратяване пълномощията на члена на ОИК – Разград, Станислав Николов Колев.

Предвид изложеното и документите по преписката на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО ПЪЛНОМОЩИЯТА на Станислав Николов Колев – член на ОИК – Разград, област Разград, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Разград, област Разград, Тодор Илиев Иванов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения