Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4525-НС
София, 16 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 (5-1) от 16.03.2017 г. от сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, подписано от представляващите Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов, чрез упълномощения представител Антонела Минкова Минкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4337-НС от 21.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов в полза на Антонела Минкова Минкова и Мария Павлова Павлова; пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов, представляващи сдружението, в полза на 94 (деветдесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната и извън страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 94 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На 16.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 93 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за едно лице е установено несъответствие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 93 (деветдесет и трима) упълномощени представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

В страната

1.       

Невена Ангелова Маджарова

2.       

Мирослава Валентинова Маджарова

3.       

Маринела Динева Йорданова

4.       

Гинка Неделчева Петкова

5.       

Иванчо Симеонов Петков

6.       

Анастасия Стоянова Василева

7.       

Васил Христов Василев

8.       

Ганка Цветанова Господинова

9.       

Адриан Яворов Кирилов

10.  

Светослав Николаев Атанасов

11.  

Даниел Силви Стефанов

12.  

Пламена Колева Борисова

13.  

Женета Йорданова Рогова

14.  

Лидия Стойкова Лечева

15.  

Димитър Георгиев Станоев

16.  

Тома Делчев Ташев

17.  

Камелия Ставрева Чолакова

18.  

Елица Богданова Мавродинова

19.  

Даниела Димитрова Симеонова

20.  

Йонка Дочкова Джабарска

21.  

Цветелина Колева Бенева

22.  

Росица Николова Василева

23.  

Нина Иванова Белчева

24.  

Благой Русев Белчев

25.  

Марина Христова Великова

26.  

Гергана Господинова Атанасова

27.  

Владимир Кръстев Шишков

28.  

Изабела Богданова Будинова

29.  

Георги Иванов Златарев

30.  

Никола Димитров Бенин

31.  

Радка Великова Данчовска

32.  

Кремена Иванова Данчовска

33.  

Олег Йорданов Комсалов

34.  

Наско Николов Бойриков

35.  

Росица Константинова Миразчиева

36.  

Йоанна Антонова Кюкова

37.  

Недка Тодорова Цветанова

38.  

Ромина Бориславова Христова

39.  

Ася Алекова Кичилиева

40.  

Лени Янек Кондева

41.  

Виктория Дончева Райкова

42.  

Бела Олегова Димова

43.  

Ирена Кирилова Кирилова

44.  

Галина Иванова Георгиева

45.  

Веска Драганова Миланова

46.  

Наталия Атанасова Илиева

47.  

Ралица Антоанова Згрипарева

48.  

Ганчо Недялков Христов

49.  

Гергана Ганчева Недялкова

50.  

Диана Светлозарова Стоилова

51.  

Магдалена Бориславова Младенова

52.  

Радина Радостинова Лазарова

53.  

Георги Борисов Методиев

54.  

Ваня Димитрова Гочева

55.  

Каролина Валентинова Гочева

56.  

Мартина Бориславова Георгиева

57.  

Радослав Симеонов Симеонов

58.  

Нели Василева Русинова-Стратева

59.  

Ирина Василева Александрова

60.  

Лидия Василева Тодорова

61.  

Димитър Георгиев Димитров

62.  

Ира Кирилова Николова-Лазарова

63.  

Антоанета Станчева Колева

64.  

Панка Костадинова Димитрова

65.  

Георги Красимиров Пешев

66.  

Грета Петрова Иванова

67.  

Красимира Тенева Тенева

68.  

Димитър Ангелов Дафков

69.  

Илиана Живкова Тодорова

70.  

Ася Иванова Костова

71.  

Валентина Иванова Суванджиева

72.  

Мария Василева Вачковска

73.  

Стоянка Георгиева Люнчева

74.  

Манол Василев Люнчев

75.  

Антоанета Атанасова Николова

76.  

Иванка Янкова Велчева

77.  

Милена Маринова Дичева

78.  

Стоянка Йорданова Русева

79.  

Михаил-Константин Лазаров Лазаров

80.  

Юлия Михайлова Лазарова

81.  

Петър Гавраилов Бичов

82.  

Валентина Добринчева Добрева

83.  

Искрен Гришев Абаджиев

84.  

Цветан Сашев Цветанов

85.  

Грациела Костадинова Ранкова-Недева

86.  

Ради Гинев Терзиев

87.  

Пресиан Вълчев Вълчев

88.  

Галина Маринова Славова

 

Извън страната

89.  

Димитър Емилов Иванов

90.  

Любов Веселинова Керачева

91.  

Вяра Любомирова Томова

92.  

Николай Николаев Недялков

93.  

Ани Мардик Караджиян

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения