Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 452-ПВР
София, 19 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Алексей Петров Петров и кандидат за вицепрезидент Николай Личков Георгиев за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет, заявено от 196 избиратели в състав: Милен Семков Христов, Жак Ашер Ашеров, Кристина Тодорова Патрашкова-Димитрова, Мария Петкова Симеонова, Станислава Петкова Шикова, Цончо Стоянов Колев, Теодор Данаилов Дечев, Илийчо Николов Илиев, Аднан Димов Лидиянов, Айрет Мустафова Гюрова, Светозар Кирилов Кунгалов, Дария Крачунова Николиева, Таня Петкова Караманова, Ивелина Георгиева Капралова, Николай Леонтиев Леонтиев, Иванка Илиева Балева-Буцова, Никола Живков Чакракчиев, Петър Димитров Талев, Димитър Стоянов Василев, Стефан Йорданов Иванов, Стефан Костадинов Андонов, Благослав Димитров Благоев, Радостин Димов Дачев, Теодор Христов Иванов, Костадин Тодоров Николов, Иван Георгиев Ангелов, Юлиан Парушев Йорданов, Пламен Александров Сайменов, Мария Славева Благоева, Борислав Каменов Кисев, Анастасия Наскова Кирилова, Андон Запринов Андонов, Кунка Великова Николова, Любомир Александров Дуков, Михаил Александров Михалев, Владимира Стоянова Стойчева, Йордан Въчев Въчев, Георги Димитров Латинов, Петко Николов Ихтимански, Величка Георгиева Касабова, Петър Атанасов Милев, Валери Анатолиев Морозов, Николай Дончев Колев, Ваня Благовестова Андреева, Георги Стоянов Георгиев, Георги Николов Керезов, Орлин Николов Тимов, Николай Неделчев Нанов, Роза Димитрова Кирова, Венцислав Димитров Манчев, Милко Спасов Митовски, Илияна Колева Тодорова, Ваня Иванова Василева, Костадин Димитров Стоянов, Анастас Иванов Анастасов, Коста Иванов Червеняшки, Йордан Тодоров Янков, Виктор Рангелов Димитров, Емил Цеков Пановски, Митко Добрев Тодоров, Асен Насков Вазов, Митко Христов Иванов, Емил Димитров Дончев, Величка Митева Вълева, Александър Димитров Тодоров, Красимир Тодоров Кирилов, Невена Анастасова Анастасова, Пламенка Иванова Микова, Сюлейман Абдурахманов Алендаров, Мая Богданова Антова-Червеняшки, Димитър Красимиров Петков, Иван Иванов Кънчев, Надя Росенова Чанева, Иван Христов Иванов, Светослав Недков Спасов, Николай Николов Недков, Иванка Тодорова Гетова, Добри Димов Христов, Генчо Стайков Стайков, Милена Тодорова Анастасова, Георги Николов Сяров, Евгения Радославова Тодорова, Тихомир Василев Куков, Снежана Якова Кънчева, Валентин Недялков Кънчев, Иван Георгиев Йотов, Недялка Димитрова Чолакова, Милен Лалев Маринов, Наталия Тилова Ненчева, Пенка Радева Цветкова, Марин Василев Василев, Марин Иванов Томов, Денка Пенева Мъглова, Деница Иванова Йотова, Анелия Димитрова Иванова, Живко Николов Чакракчиев, Ангел Стоянов Асенов, Емил Асенов Брайков, Теменужка Илиева Асенова, Светла Иванова Йорданова, Ивайло Емилов Иванов, Добри Тодоров Тодоров, Иван Венков Марчев, Сеид Кемалов Мехмедов, Михаил Тодоров Михайлов, Осман Биядинов Османов, Демир Асенов Демирев, Ангел Митков Кебов, Васил Тодоров Василев, Петър Ленков Иванов, Надка Ивайлова Петрова, Стефан Илиев Александров, Милен Иванов Димитров, Иван Пенков Иванов, Галя Минкова Стоянова, Огнян Илиев Петров, Васил Петков Абаджиев, Кирил Андреев Кирилов, Филип Юлиянов Филипов, Иво Митков Драгнев, Петър Илиев Петров, Асен Милков Хаджиев, Йосиф Аврамов Леви, Капка Любенова Георгиева, Иван Тодоров Николов, Ивайло Иванов Тодоров, Красимир Руменов Кьосев, Николай Костадинов Кадиев, Ивайло Цветанов Хитов, Виктор Гришов Паяков, Марияна Христова Георгиева, Клаудия Павлинова Чанкова, Тодор Методиев Андонов, Христофор Тодоров Бешков, Любен Георгиев Примов, Марин Иванов Маринов, Георги Петков Ривов, Мария Петкова Николова, Михаил Вакрилов Родопски, Николай Георгиев Семерджиев, Тодор Василев Язаджиев, Севдалина Илиева Петрова, Сергей Любенов Петров, Цветан Богданов Алексиев, Даниел Нисимов Аврамов, Десислав Божидаров Манчев, Камелия Минчева Йорданова, Андрей Атанасов Арабаджиев, Красимир Сашов Чолаков, Румен Валериев Минчев, Стефан Николов Янков, Анюта Лозкова Лозева, Живко Йорданов Желев, Стефан Иванов Ненчовски, Жоро Николов Тодоров, Димитър Иванов Райчев, Димитър Димитров Димитров, Пламен Петров Парушев, Димитър Христов Христов, Драгомир Начев Цветанов, Симеон Димитров Петров, Цветомир Илиянов Кръстев, Иванка Славчева Рашайкова, Айдън Бейзад Даил, Цанко Иванов Цанев, Диана Александрова Йорданова, Николай Георгиев Николов, Борислав Пенчов Иванов, Румен Руменов Тюфекчиев, Екатерина Христова Иванова, Васил Ромео Цалта, Ивайло Ромео Цалта, Елена Свиленова Стоянова, Николай Димитров Желев, Пепа Цокова Станчева, Желяз Андреев Турлаков, Николай Павлов Балийски, Венцислав Здравков Горанов, Веселин Красимиров Дилов, Веселин Бисеров Михтарски, Десислав Илиянов Башев, Фикрет Феизев Ходжов, Николай Данков Балсаков, Григор Николаев Дяков, Соня Иванова Иванова, Пламен Великов Узунов, Калина Тодорова Папазова-Ненова, Иван Мирославов Генов, Илиян Христов Пасков, Ренета Стефанова Денкова, Мария Николаева Семерджиева, Александрина Цветанова Младенова, Сайфе Исмаилова Мисанкова, Ангел Иванов Гаджев и Боян Кирилов Боянов, за издигане на кандидат за президент Алексей Петров Петров и кандидат за вицепрезидент Николай Личков Георгиев за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 5 на 17 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: протокол от 15.08.2011 г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Алексей Петров Петров за кандидат за президент на Република България и на Николай Личков Георгиев за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; протокол от заседание на създадения инициативен комитет от 15.08.2011 г. с решение, определящо Айрет Мустафова Гюрова като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК - 195 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 195 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет - 195 бр.; удостоверение изх. № ВП 12653 от 17.06.2011 г. от „Банка Пиреос България" АД, клон Черни връх № 43, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Установи се, че в протоколът за създаване на инициативния комитет в позиция под № 145 не са посочени трите имена, ЕГН и постоянният адрес на избирател, поради което за редовно участващи в създаването на инициативния комитет се явяват 195 избиратели. Същото обстоятелство беше потвърдено с молба от 18.08.2011 г., подадена от представляващия инициативния комитет Айрет Мустафова Гюрова, придружено с опис.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

 

1.

Милен Семков Христов

 

2.

Жак Ашер Ашеров

 

3.

Кристина Тодорова Патрашкова-Димитрова

 

4.

Мария Петкова Симеонова

 

5.

Станислава Петкова Шикова

 

6.

Цончо Стоянов Колев

 

7.

Теодор Данаилов Дечев

 

8.

Илийчо Николов Илиев

 

9.

Аднан Димов Лидиянов

 

10.

Айрет Мустафова Гюрова

 

11.

Светозар Кирилов Кунгалов

 

12.

Дария Крачунова Николиева

 

13.

Таня Петкова Караманова

 

14.

Ивелина Георгиева Капралова

 

15.

Николай Леонтиев Леонтиев

 

16.

Иванка Илиева Балева-Буцова

 

17.

Никола Живков Чакракчиев

 

18.

Петър Димитров Талев

 

19.

Димитър Стоянов Василев

 

20.

Стефан Йорданов Иванов

 

21.

Стефан Костадинов Андонов

 

22.

Благослав Димитров Благоев

 

23.

Радостин Димов Дачев

 

24.

Теодор Христов Иванов

 

25.

Костадин Тодоров Николов

 

26.

Иван Георгиев Ангелов

 

27.

Юлиан Парушев Йорданов

 

28.

Пламен Александров Сайменов

 

29.

Мария Славева Благоева

 

30.

Борислав Каменов Кисев

 

31.

Анастасия Наскова Кирилова

 

32.

Андон Запринов Андонов

 

33.

Кунка Великова Николова

 

34.

Любомир Александров Дуков

 

35.

Михаил Александров Михалев

 

36.

Владимира Стоянова Стойчева

 

37.

Йордан Въчев Въчев

 

38.

Георги Димитров Латинов

 

39.

Петко Николов Ихтимански

 

40.

Величка Георгиева Касабова

 

41.

Петър Атанасов Милев

 

42.

Валери Анатолиев Морозов

 

43.

Николай Дончев Колев

 

44.

Ваня Благовестова Андреева

 

45.

Георги Стоянов Георгиев

 

46.

Георги Николов Керезов

 

47.

Орлин Николов Тимов

 

48.

Николай Неделчев Нанов

 

49.

Роза Димитрова Кирова

 

50.

Венцислав Димитров Манчев

 

51.

Милко Спасов Митовски

 

52.

Илияна Колева Тодорова

 

53.

Ваня Иванова Василева

 

54.

Костадин Димитров Стоянов

 

55.

Анастас Иванов Анастасов

 

56.

Коста Иванов Червеняшки

 

57.

Йордан Тодоров Янков

 

58.

Виктор Рангелов Димитров

 

59.

Емил Цеков Пановски

 

60.

Митко Добрев Тодоров

 

61.

Асен Насков Вазов

 

62.

Митко Христов Иванов

 

63.

Емил Димитров Дончев

 

64.

Величка Митева Вълева

 

65.

Александър Димитров Тодоров

 

66.

Красимир Тодоров Кирилов

 

67.

Невена Анастасова Анастасова

 

68.

Пламенка Иванова Микова

 

69.

Сюлейман Абдурахманов Алендаров

 

70.

Мая Богданова Антова-Червеняшки

 

71.

Димитър Красимиров Петков

 

72.

Иван Иванов Кънчев

 

73.

Надя Росенова Чанева

 

74.

Иван Христов Иванов

 

75.

Светослав Недков Спасов

 

76.

Николай Николов Недков

 

77.

Иванка Тодорова Гетова

 

78.

Добри Димов Христов

 

79.

Генчо Стайков Стайков

 

80.

Милена Тодорова Анастасова

 

81.

Георги Николов Сяров

 

82.

Евгения Радославова Тодорова

 

83.

Тихомир Василев Куков

 

84.

Снежана Якова Кънчева

 

85.

Валентин Недялков Кънчев

 

86.

Иван Георгиев Йотов

 

87.

Недялка Димитрова Чолакова

 

88.

Милен Лалев Маринов

 

89.

Наталия Тилова Ненчева

 

90.

Пенка Радева Цветкова

 

91.

Марин Василев Василев

 

92.

Марин Иванов Томов

 

93.

Денка Пенева Мъглова

 

94.

Деница Иванова Йотова

 

95.

Анелия Димитрова Иванова

 

96.

Живко Николов Чакракчиев

 

97.

Ангел Стоянов Асенов

 

98.

Емил Асенов Брайков

 

99.

Теменужка Илиева Асенова

 

100.

Светла Иванова Йорданова

 

101.

Ивайло Емилов Иванов

 

102.

Добри Тодоров Тодоров

 

103.

Иван Венков Марчев

 

104.

Сеид Кемалов Мехмедов

 

105.

Михаил Тодоров Михайлов

 

106.

Осман Боядинов Османов

 

107.

Демир Асенов Демирев

 

108.

Ангел Митков Кебов

 

109.

Васил Тодоров Василев

 

110.

Петър Ленков Иванов

 

111.

Надка Ивайлова Петрова

 

112.

Стефан Илиев Александров

 

113.

Милен Иванов Димитров

 

114.

Иван Пенков Иванов

 

115.

Галя Минкова Стоянова

 

116.

Огнян Илиев Петров

 

117.

Васил Петков Абаджиев

 

118.

Кирил Андреев Кирилов

 

119.

Филип Юлиянов Филипов

 

120.

Иво Митков Драгнев

 

121.

Петър Илиев Петров

 

122.

Асен Милков Хаджиев

 

123.

Йосиф Аврамов Леви

 

124.

Капка Любенова Георгиева

 

125.

Иван Тодоров Николов

 

126.

Ивайло Иванов Тодоров

 

127.

Красимир Руменов Кьосев

 

128.

Николай Костадинов Кадиев

 

129.

Ивайло Цветанов Хитов

 

130.

Виктор Гришов Паяков

 

131.

Марияна Христова Георгиева

 

132.

Клаудия Павлинова Чанкова

 

133.

Тодор Методиев Андонов

 

134.

Христофор Тодоров Бешков

 

135.

Любен Георгиев Примов

 

136.

Марин Иванов Маринов

 

137.

Георги Петков Ривов

 

138.

Мария Петкова Николова

 

139.

Михаил Вакрилов Родопски

 

140.

Николай Георгиев Семерджиев

 

141.

Тодор Василев Язаджиев

 

142.

Севдалина Илиева Петрова

 

143.

Сергей Любенов Петров

 

144.

Цветан Богданов Алексиев

 

145.

Даниел Нисимов Аврамов

 

146.

Десислав Божидаров Манчев

 

147.

Камелия Минчева Йорданова

 

148.

Андрей Атанасов Арабаджиев

 

149.

Красимир Сашов Чолаков

 

150.

Румен Валериев Минчев

 

151.

Стефан Николов Янков

 

152.

Анюта Лозкова Лозева

 

153.

Живко Йорданов Желев

 

154.

Стефан Иванов Ненчовски

 

155.

Жоро Николов Тодоров

 

156.

Димитър Иванов Райчев

 

157.

Димитър Димитров Димитров

 

158.

Пламен Петров Парушев

 

159.

Димитър Христов Христов

 

160.

Драгомир Начев Цветанов

 

161.

Симеон Димитров Петров

 

162.

Цветомир Илиянов Кръстев

 

163.

Иванка Славчева Рашайкова

 

164.

Айдън Бейзад Даил

 

165.

Цанко Иванов Цанев

 

166.

Диана Александрова Йорданова

 

167.

Николай Георгиев Николов

 

168.

Борислав Пенчов Иванов

 

169.

Румен Руменов Тюфекчиев

 

170.

Екатерина Христова Иванова

 

171.

Васил Ромео Цалта

 

172.

Ивайло Ромео Цалта

 

173.

Елена Свиленова Стоянова

 

174.

Николай Димитров Желев

 

175.

Пепа Цокова Станчева

 

176.

Желяз Андреев Турлаков

 

177.

Николай Павлов Балийски

 

178.

Венцислав Здравков Горанов

 

179.

Веселин Красимиров Дилов

 

180.

Веселин Бисеров Михтарски

 

181.

Десислав Илиянов Башев

 

182.

Фикрет Феизев Ходжов

 

183.

Николай Данков Балсаков

 

184.

Григор Николаев Дяков

 

185.

Соня Иванова Иванова

 

186.

Пламен Великов Узунов

 

187.

Калина Тодорова Папазова-Ненова

 

188.

Иван Мирославов Генов

 

189.

Илиян Христов Пасков

 

190.

Ренета Стефанова Денкова

 

191.

Мария Николаева Семерджиева

 

192.

Александрина Цветанова Младенова

 

193.

Сайфе Исмаилова Мисанкова

 

194.

Ангел Иванов Гаджев

 

195.

Боян Кирилов Боянов

 

 

за издигане на кандидат за президент Алексей Петров Петров и кандидат за вицепрезидент Николай Личков Георгиев в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения