Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4518-НС
София, 15 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ от Христо Любомиров Иванов, кандидат за народен представител, за нарушения на правилата за предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-10-77 от 14 март 2017 г., в 16.47 ч., от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител в изборите на 26 март 2017 г., чрез пълномощника на г-н Иванов адв. Надежда Йорданова.

Към жалбата са приложени: заверено копие на пълномощно от Христо Любомиров Иванов в качеството му на народен представител в полза на адв. Надежда Георгиева Йорданова; книга „Крадци на демокрация“; разпечатки от търговския регистър за „Телеграф“ ЕООД, с ЕИК 130446187, и за „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, с ЕИК 203628966; копие от декларация с вх. № ККИПЕ-553-22-125 от 30.11.2015 г. и разпечатка на декларация за 2015 г. по Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни длъжности на Делян Славчев Пеевски.

В жалбата се сочи, че на 13.03.2017 г. с изданието на вестник „Телеграф“ безплатно е разпространена книгата „ Крадци на демокрация“ с издател „Телеграф“ ЕООД. Посочва се, че чрез публикациите в книгата издателят „Телеграф“ ЕООД и свързаният с него и упражняващ контрол върху собствеността и управлението му кандидат за народен представител Делян Славчев Пеевски са нарушили правилата за водене на предизборна кампания и по-конкретно чл. 179 и чл. 180, ал. 1, чл. 177 и чл. 183, ал. 1, 2 и 4 от Изборния кодекс.

С жалбата се правят искания да се състави акт за установяване на  нарушение на чл. 177, чл. 183, ал. 1, 2 и 4 от ИК на „Телеграф“ ЕООД, да се сезира Сметната палата за нарушение на чл. 168, ал. 2 от ИК от издателя, да се сезира съответната районна избирателна комисия в случай, че се установи нарушение на чл. 179 и чл. 180, ал. 1 от ИК, и да се състави акт за установяване на нарушение на забраните за предизборна агитация на кандидата за народен представител Делян Славчев Пеевски.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с  жалбата и приложените към нея доказателства, намира същата за допустима само по отношение на жалбоподателя Христо Любомиров Иванов, кандидат за народен представител, като подадена от лице, имащо правен интерес от обжалването. Жалбата е подписана от адв. Надежда Йорданова, пълномощник на кандидата за народен представител. Видно от съдържанието на приложеното към преписката пълномощно адв. Йорданова е упълномощена от Христо Иванов само в качеството му на народен представител. Жалбата не е подписана от представляващите коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ или от надлежно упълномощено лице. Съгласно Решение № 4263-НС от 08.02.2017 г. на ЦИК коалицията се представлява от Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков заедно. Предвид това по отношение на жалбоподателя коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ жалбата е подадена от лице без представителна власт, поради което следва да се остави без разглеждане като недопустима.

Разгледана по същество, жалбата е частично основателна поради следните съображения:

Видно от съдържанието на книгата със заглавие „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ в отделни нейни части се коментират лица, регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26.03.2017 г. Освен от посочените в жалбата решения на съответните РИК, служебно известно на ЦИК обстоятелство е, че Христо Любомиров Иванов, Радан Миленов Кънев, Антоанета Димитрова Цонева, Тома Георгиев Белев и др. са кандидати за народни представители в различни изборни райони. На кориците на книгата са публикувани снимки на някои от кандидатите за народни представители под формата на фотоколаж, чрез който кандидатите се представени в негативна светлина. Предмет на публикациите в отделните раздели на изданието са отделни събития и лица, някои от тях кандидати за народни представители, които са представени чрез снимки и коментари, за които може да се приеме, че накърняват честта и доброто име на кандидатите. В различна степен публикациите засягат партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 26.03.2017 г., или техни кандидати.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 се забранява използването на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В издадения материал пряко се засягат имената на кандидати за народни представители по начин, който е недопустим в условия на предизборна кампания. По време на провеждането й не може да се разпространяват материали под каквато и да е форма, които съдържат осмиващи, клеветнически или други вредоносни за участниците в избори изказвания.

Книгата, предмет на жалбата, е издадена от „Телеграф“ ЕООД, видно от първата й страница, поради което не следва да се приема като анонимен материал, издаден в нарушение на забраната по чл. 177 от ИК. Изданието не следва да се разглежда и като агитационен материал, тъй като не съдържа изричен призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК, поради което не е налице нарушение на чл. 183, ал. 1 и 2 от ИК.

От приложените към преписката доказателства е видно, че едноличен собственик на капитала на дружеството-издател на книгата е „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „Интръст Лимитед“, чуждестранно юридическо лице, в което 100% дялово участие има Делян Славчев Пеевски. Собствеността върху капитала на дружеството е неотносима към установяването на нарушение на правилата за провеждане на предизборната кампания. В преписката не се съдържат доказателства, че Делян Славчев Пеевски в качеството си на кандидат за народен представител е извършил нарушение на разпоредби на ИК.

Централната избирателна комисия намира, че в книгата „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ се съдържат нарушения на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК. В случая фотоколажите на кориците, както и негативните коментари в изданието към дейността на кандидатите несъмнено са в тяхна вреда, накърняват добрите нрави и засягат честта и доброто им име. Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от управителя на „Телеграф“ ЕООД, доколкото носи редакционната отговорност за съдържанието на публикувания материал.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 16 от ДР на ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ като недопустима.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от управителя на „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187, със седалище: гр. София 1527, район „Оборище“, ул. „Екзарх Йосиф“ № 119, Александър Кирилов Георгиев, по повод издаването на книга със заглавие „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“ по отношение на кандидатите за народни представители Христо Любомиров Иванов, Радан Миленов Кънев, Антоанета Димитрова Цонева и Тома Георгиев Белев.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на управителя на „Телеграф“ ЕООД.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

ПОСТАНОВЯВА спиране на разпространението на книга със заглавие „Крадци на демокрация. Те ограбиха България!“, издавана от „Телеграф“ ЕООД, от всички доставчици на медийни услуги.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от Христо Любомиров Иванов, кандидат за народен представител, в останалата й част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения