Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4512-НС
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпили са заявления с вх. № 9 (9-9) и вх. № 9 (9-10) от 14.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, подписани от представляващия Нели Генова Делгянска, чрез упълномощения представител Здравко Стойков Стойков, регистрирана с Решение на ЦИК № 4379-НС от 01.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска в полза на Здравко Стойков Стойков; пълномощни от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 104 (сто и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“; списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъците са представени и в електронен вид на технически носител; 104 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На 14.03.2017 г. в ЦИК са получени по електронната поща писма от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъците, приложени към заявленията, се установи, че към датата на регистрацията 102 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а за две от лицата са установени несъответствия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 102 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Стоянка Георгиева Георгиева

 

2.       

Севда Стоилова Апостолова

 

3.       

Петър Стоянов Данденов

 

4.       

Цонка Петрова Чумпова

 

5.       

Донка Русева Нучева

 

6.       

Дафинка Костадинова Михайлова

 

7.       

Биляна Владимирова Разпопова

 

8.       

Спаска Георгиева Славкова

 

9.       

Ангелина Лазарова Брандийска

 

10.  

Лилия Стоянова Антонова

 

11.  

Светослава Василева Камбурова

 

12.  

Емилия Трифонова Иванова

 

13.  

Трифон Радославов Иванов

 

14.  

Светла Рангелова Нанева

 

15.  

Василка Петрова Шкодрова

 

16.  

Ани Йорданова Христова

 

17.  

София Иванова Присадникова

 

18.  

Красимира Георгиева Кадринова

 

19.  

Йорданка Борисова Къдринова

 

20.  

Карамфила Андреева Гюрова

 

21.  

Олга Атанасова Папазова

 

22.  

Илка Антонова Александрова

 

23.  

Елена Ангелова Петкова

 

24.  

Георги Иванов Букорешлиев

 

25.  

Страхил Чавдаров Атанасов

 

26.  

Димитър Борисов Гьошев

 

27.  

Мичо Тодоров Христов

 

28.  

Даниел Младенов Кисьов

 

29.  

Тинка Иванова Георгиева

 

30.  

Ваньо Видолов Видолов

 

31.  

Елисавета Иванова Христова

 

32.  

Мария Игоревна Ангелова

 

33.  

Денимир Петров Ганев

 

34.  

Лазар Георгиев Пранджев

 

35.  

Иванка Желязкова Желязкова

 

36.  

Надежда Минчева Ганева

 

37.  

Татяна Стоянова Ганева

 

38.  

Видка Делкова Узунова

 

39.  

Мария Тодорова Карафизова

 

40.  

Петко Дамянов Дамянов

 

41.  

Янка Петрова Илинова

 

42.  

Мирела Валентинова Минчева

 

43.  

Методи Ненков Илинов

 

44.  

Мария Петрова Маркова

 

45.  

Лиляна Йорданова Банкова

 

46.  

Анка Георгиева Георгиева

 

47.  

Яна Николова Попова

 

48.  

Румяна Маринова Недева

 

49.  

Станислав Делев Попов

 

50.  

Маргарита Кръстева Начева

 

51.  

Делко Радев Начев

 

52.  

Цонка Минкова Начева

 

53.  

Марин Стойков Нейков

 

54.  

Тамара Валентинова Мартинова

 

55.  

Донка Христова Костова

 

56.  

Стойко Маринов Нейков

 

57.  

Мартин Богданов Богданов

 

58.  

Красимир Галинов Лазаров

 

59.  

Илиян Гънчев Иванов

 

60.  

Петър Колев Колев

 

61.  

Мано Манов Манов

 

62.  

Радка Минкова Маринова

 

63.  

Милица Петева Манова

 

64.  

Сийка Симеонова Кралимаркова

 

65.  

Христина Нончева Капанделова

 

66.  

Димитър Николов Кралимарков

 

67.  

Николай Спасов Христов

 

68.  

Ганка Минкова Палазова

 

69.  

Светлана Василева Пингелова

 

70.  

Въльо Стефанов Димитров

 

71.  

Мария Стефанова Радулова

 

72.  

Надка Вълкова Ангелова

 

73.  

Илинка Димитрова Илиева

 

74.  

Здравка Янкова Бакалова

 

75.  

Таня Иванова Кисьова-Градева

 

76.  

Пепа Димитрова Гавелска

 

77.  

Илиана Георгиева Янева- Кисьова

 

78.  

Стела Иванова Радунчева

 

79.  

Невена Маринова Джунова

 

80.  

Иванка Тодорова Кличева-Върбанова

 

81.  

Пламен Маринов Маринов

 

82.  

Минка Итева Маринова

 

83.  

Цветан Тодоров Стефанов

 

84.  

Зако Христов Стефанов

 

85.  

Иван Ангелов Цачев

 

86.  

Иван Ангелов Цачев

 

87.  

Анка Атанасова Йорданова

 

88.  

Трайчо Розалинов Димитров

 

89.  

Георги Атанасов Йорданов

 

90.  

Фанка Банкова Йорданова

 

91.  

Стайко Рангелов Райков

 

92.  

Антон Йовков Ангелов

 

93.  

Фана Георгиева Йорданова

 

94.  

Юлиян Игнатов Велинов

 

95.  

Божидар Огнянов Янков

 

96.  

Асен Стефанов Йорданов

 

97.  

Тодор Атанасов Йорданов

 

98.  

Гергина Атанасова Ангелова

 

99.  

Сокол Недков Цанков

 

100.                      

Лиляна Петрова Тодорова

 

101.                      

Наталия Христова Василева

 

102.                      

Гергана Петрова Тотева

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения