Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4505-НС
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: възражение от Георги Георгиев – кмет на община Калояново, срещу решение № 119-НС от 11.03.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия чрез РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е постъпило възражение с вх. № НС-15-201 от 13.03.2017 г. от Георги Георгиев – кмет на община Калояново, срещу решение № 119-НС от 11.03.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, относно определяне на броя на секциите за гласуване с подвижна секционна избирателна кутия и утвърждаване на единните номера на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК), находящи се на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив-област.
            На Централната избирателна комисия беше предложен от члена на ЦИК Ивайло Ивков следният проект за решение:

„Във възражението, което по своето същество е жалба, срещу решението на РИК, цитирано по-горе, се твърди, че същото е незаконосъобразно, постановено в противоречие с правилата на Изборния кодекс и процедурните правила за произвеждане на избори, в частта относно образуването на ПСИК в община Калояново. Твърди се, че при вземане на решението РИК 17 – Пловдивски, не е преценила обективната реалност в община Калояново що се касае до броя на подадените заявления – Приложение № 14-НС от изборните книжа, за гласуване с подвижна избирателна кутия и тяхната редовност. Изтъква се също така, че обратното на извода на районната избирателна комисия, обективирано в мотивната част на обжалваното решение, в администрацията на община Калояново няма входирани заявления от лица с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия по съответния ред съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ИК и в пояснителната част на заявлението – Приложение № 14-НС от изборните книжа. Иска се отмяна на обжалваното решение като постановено в противоречие с правилата на Изборния кодекс.

Жалбата е подадена в срок и от лице, което притежава правен интерес в качеството си на орган по чл. 23, ал. 1 от ИК, поради което се явява процесуално допустима, а по същество – основателна.

След извършена обстойна проверка на документите по преписката Централната избирателна комисия установи следното от фактическа страна:

Със свое решение № 119-НС от 11.03.2017 г., т. 1 от диспозитива, РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, се е произнесла за броя на секциите за гласуване с ПСИК на територията на изборния район по различни общини, сред които и община Калояново. В т. 2 от диспозитива на решението са утвърдени единните номера на подвижните секционни избирателни комисии по т. 1, като номерът на ПСИК в община Калояново е 171200021.

Видно от мотивната част на обжалваното решение е, че в РИК са постъпили писмени уведомления от всички други общини с информация за броя на подадените заявления за гласуване с ПСИК, освен от община Калояново. По-нататък в обстоятелствената част на решението се уточнява, че за община Калояново е получен устен сигнал по телефона от Ваня Костадинова – зам.-председател на РИК, че във въпросната община са депозирани над 10 броя заявления от лица с трайни увреждания, ведно с приложените към тях изискуеми документи (ТЕЛК и др.). Информацията била потвърдена при телефонен разговор, проведен от председателя и зам.-председателя на РИК със секретаря на община Калояново г-н Ганев. Последният е изложил и съображения относно редовността на заявленията, които комисията не е кредитирала, като е преценила, че секретарите на общини нямат правомощия да извършват самостоятелна проверка относно автентичността на заявленията.

Централната избирателна комисия намира от правна страна следното:

Преценката дали едно лице отговаря на изискванията да гласува с подвижна избирателна комисия се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК въз основа на представените медицински документи и начина на подаване на заявлението по аргумент на т. 3, последен абзац от Решение № 4184-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК. Съгласно чл. 37, ал. 1 от ИК, когато заявленията не се подават лично в общината, се подават от упълномощено лице. Същото е и изискването в изречение второ от пояснителната част на Приложение № 14-НС от изборните книжа.

Очевидно е, че в конкретния случай преди взимане на своето решение районната избирателна комисия не е установила по несъмнен начин основните релевантни юридически факти, а именно какъв е точният брой на подадените заявления за гласуване с ПСИК пред органа по чл. 23 от ИК и какъв е броят на тези заявления, които са подадени по изискуемия ред и са придружени от необходимите реквизити.

Така постановено, решението се явява неправилно поради неизяснената фактическа обстановка.

На основание горното и чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 119-НС от 11.03.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в частта, в която е определен 1 брой ПСИК на територията на община Калояново и е утвърден единният номер на съответната ПСИК, а именно 17120021.

ВРЪЩА преписката на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за ново произнасяне след изпълнение на указанията, съдържащи се в мотивната част на настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

При обсъждането на така предложения проект за решение бе изразено становище от част от членовете на ЦИК, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като кметът на община Калояново няма правен интерес от обжалване на решението на РИК.

Някои членове изказаха мнение, че жалбата следва да се остави без уважение като неоснователна. Бе изразено и трето мнение, а именно, че решението на РИК следва да бъде отменено без да се връща преписката за ново произнасяне.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от кмета на община Калояново.

От присъстващите в залата 21 членове „ЗА“ проекта гласуваха 9 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Мартин Райков, Румен Цачев, Таня Цанева и Цветозар Томов, „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 12 членове на ЦИК: Александър Андреев, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Метин Сюлейман, Росица Матева и Румяна Сидерова.

Предвид изложеното и на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 41 изр. второ от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения