Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4501-МИ/НР
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Горна Малина, Софийска област

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-106 от 08.03.2017 г. е постъпило писмо с приложено заверено копие на решение № 142/27.02.2017 г. на ОИК – Горна Малина, и заявление от Анелия Милчова Ангелова за освобождаването й като член на ОИК – Горна Малина, по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Горна Малина, Софийска област, Анелия Милчова Ангелова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения