Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4409-НС
София, 6 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 12 от 04.03.2017 г. от сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“, представлявано от Иванка Дончева Делева – председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 28.02.2017 г. от ОС - Монтана, по ф.д. № 8/2014 г.; удостоверение № 011/17.10.2016 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Иванка Дончева Делева – председател на УС, в полза на 118 (сто и осемнадесет) лица – представители на сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 118 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

С вх. № НС-00-149 от 06.03.2017 г.  в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 116 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а две от лицата са с невалидно ЕГН.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 116 упълномощени представители на сдружение „Бъдеще за северозападна България - БЗСЗБ“ за страната, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Анатоли Гаврилов Иванов

2.       

Ангел Великов Найденов

3.       

Анета Петкова Заркова

4.       

Анка Обретенова Велкова

5.       

Антон Софрониев Шанков

6.       

Асен Георгиев Тодоров

7.       

Асенка Надкова Славчева

8.       

Благородна Петрова Нешова

9.       

Божидар Юлиев Александров

10.  

Борис Иванов Борисов

11.  

Бориска Грозданова Цветанова

12.  

Борислав Генчов Димитров

13.  

Борислав Димитров Ефремов

14.  

Борислав Димитров Стефанов

15.  

Борислав Тодоров Цветанов

16.  

Борислав Томов Нешев

17.  

Валентин Мирославов Борисов

18.  

Валентин Наполеонов Захаринин

19.  

Валентин Петров Василев

20.  

Валери Спасов Петров

21.  

Валя Петрова Младжова

22.  

Ваньо Иванов Каменов

23.  

Васил Иванов Лозанов

24.  

Василка Борисова Младенова

25.  

Василка Славчева Маркова

26.  

Велизар Юриев Николов

27.  

Венета Методиева Величкова

28.  

Венислав Иванов Цветанов

29.  

Венка Веселинова Борисова

30.  

Верка Стоилова Петрова

31.  

Вероника Бориславова Генчова

32.  

Веселина Йорданова Василева

33.  

Виктор Трайков Николов

34.  

Владислав Любомиров Стойчев

35.  

Габриел Румянов Ангелов

36.  

Габриела Валентинова Георгиева

37.  

Габриела Дамянова Дамянова

38.  

Галя Мирославова Симеонова

39.  

Генади Бориславов Генчов

40.  

Георги Велков Каменов

41.  

Георги Иванов Тодоров

42.  

Дамян Вергилов Дамянов

43.  

Дани Арсов Петров

44.  

Даниел Бориславов Савов

45.  

Даниел Мирославов Николов

46.  

Детелина Каменова Крумова

47.  

Екатерина Петрова Костова

48.  

Емилия Милкина Горанова

49.  

Емилиян Нарцисов Ангелов

50.  

Жулиен Бориславов Савов

51.  

Захарина Петрова Методиева

52.  

Зорница Виолетова Борисова

53.  

Зорница Емилова Димитрова

54.  

Зорница Иванова Алексиева

55.  

Ивайло Тодоров Цветков

56.  

Иван Борисов Русинов

57.  

Иван Илиев Горанов

58.  

Иван Лозанов Крумов

59.  

Иван Цветанов Лозанов

60.  

Иво Николов Горанов

61.  

Игнат Радков Иванов

62.  

Илия Александров Панайотов

63.  

Илияна Радкова Христова

64.  

Инес Георгиева Тодорова

65.  

Йордан Веселинов Борисов

66.  

Йордан Кирилов Йорданов

67.  

Йорданка Манчева Манчева

68.  

Калин Бориславов Генчев

69.  

Калин Тасков Ангелов

70.  

Кирилка Герасимова Рангелова

71.  

Кото Николаев Антов

72.  

Красимира Митова Асенова

73.  

Лидия Младенова Каменова

74.  

Лилия Тошева Спасова

75.  

Любен Рангелов Илиев

76.  

Маргарита Наполеонова Захаринова

77.  

Марийка Кирилова Николова

78.  

Маринела Добринова Пеева

79.  

Мариян Петров Илиев

80.  

Марияна Иванова Христова

81.  

Мартин Веселинов Иванов

82.  

Мая Иванова Иванова

83.  

Милена Цветанова Митова

84.  

Мирослав Борисов Петров

85.  

Митко Ивов Тодоров

86.  

Михаил Цветанов Бренишки

87.  

Михо Валентинов Михайлов

88.  

Младен Иванов Младенов

89.  

Надя Тошкова Викьова

90.  

Наполеон Захаринов Зарков

91.  

Николай Димитров Николов

92.  

Николай Лазаринов Новков

93.  

Николинка Мирославова Борисова

94.  

Николинка Тодорова Лазарова

95.  

Пейо Генчев Пеев

96.  

Пенка Илиева Димитрова

97.  

Петър Димитров Каменов

98.  

Петя Йорданова Тодорова

99.  

Ридоска Борисова Грозданова

100.                     

Руса Георгиева Младжова

101.                     

Сергей Бориславов Генчов

102.                     

Сергей Димитров Върбанов

103.                     

Славка Илиева Кръстева

104.                     

Станислав Пеев Генчев

105.                     

Стефан Верков Миленков

106.                     

Стефан Георгиев Стамов

107.                     

Страхил Георгиев Маринов

108.                     

Сюзан Здравкова Миткова

109.                     

Тина Наскова Челенкова

110.                     

Тинка Давидова Цветанова

111.                     

Тихомир Георгиев Трифонов

112.                     

Тихомир Йорданов Манчев

113.                     

Тодорка Василева Крещарска

114.                     

Цветан Иванов Младенов

115.                     

Цветелин Георгиев Младжов

116.                     

Цецка Костадинова Костадинова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4635-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения