Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4335-НС
София, 20 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-67 от 18.02.2017 г. е постъпило писмо от РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, с приложено към него заявление от Димитър Петков Керин, с което е заявено желание да бъде освободен като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, поради издигането му за кандидат за народен представител в кандидатска листа на предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.

В заявлението е посочено да бъде оправомощен като член на РИК включената като резервен член Елена Крумова Сиракова.

Налице в Централната избирателна комисия са заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Елена Крумова Сиракова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и чл. 67, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Димитър Петков Керин, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Елена Крумова Сиракова, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения