Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4334-ПВР/МИ
София, 20 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Смядово, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за общински съветници и кметове и национален референдум, произведени на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е искане с вх. № ЦИК-14-6 от 15.02.2017 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия и в оригинал на 17.02.2017 г. от Иванка Петрова – кмет на община Смядово, област Шумен, за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в гр. Смядово, ул. „Славянска“ № 2 (бившата сграда на Общинската администрация), в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за общински съветници и кметове и национален референдум, произведени на 25 октомври 2015 г., за извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд, свързаните с него подзаконови нормативни актове, унищожаване на неценни документи от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и предаването им на отдел „Държавен архив“ – Шумен.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК срокът на съхранение на изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. не е изтекъл.

Книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им.

Съгласно чл. 287, ал. 8 във връзка с чл. 338 от ИК изборните книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката се съхраняват от общинските администрации до следващите избори. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове определените за постоянно съхранение книжа се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се в гр. Смядово, ул. „Славянска“ № 2 (бившата сграда на Общинската администрация), в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и от изборите за общински съветници и кметове и национален референдум, произведени на 25 октомври 2015 г., за извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд, свързаните с него подзаконови нормативни актове, унищожаване на неценни документи от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г. и предаването им на отдел „Държавен архив“ – Шумен.

Изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. се съхраняват до следващите избори от същия вид.

Книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените избори, за които срокът за съхранение е изтекъл, в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения