Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4329-НС
София, 18 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-66 от 18.02.2017 г. е постъпило предложение от Розалин Петков Петков – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промени в РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Предлага се на мястото на Минко Петков Кафтански – член на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, да бъде назначена Елена Георгиева Караманова-Захариева – резервен член от ПП „ГЕРБ“.

Към предложението са приложени: заявление от Минко Петков Кафтански, с което декларира желанието си да бъде освободен като член на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, поради предложението му за кандидат за народен представител под № 9 в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“; заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Елена Георгиева Караманова-Захариева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, Минко Петков Кафтански, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, Елена Георгиева Караманова-Захариева, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения