Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4324-НС
София, 17 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава и наименованието на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, регистрирана с Решение № 4248-НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК

На 17 февруари 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за промени в състава на коалицията чрез включване на ПП „Български Демократически Форум“ и ПП „Глас Народен“, както и за промяна в наименованието на коалицията, а именно: „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“, подписано от адв. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова – упълномощена от представляващите коалицията.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ под № 2.1. на 17 февруари 2017 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Анекс № 3 от 16.02.2017 г. към предизборно политическо споразумение от 03.02.2017 г. за образуване на коалицията, с който в състава на коалицията се включват ПП „Български Демократически Форум“ и ПП „Глас Народен“ и се променя наименованието на коалицията, подписан от представляващите партиите в състава на коалицията;
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Български Демократически Форум“, издадено на 31.01.2017 г. от СГС–ТО, VI-12 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.;
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Глас Народен“, издадено на 31.01.2017 г. от СГС–ТО, VI-6 състав, по ф.д. № 98/2013 г.;
 4. Удостоверение № 48-00-72 от 03.02.2017 г. на Сметната палата на партия „Български Демократически Форум“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 5. Удостоверение № 48-00-58 от 31.01.2017 г. на Сметната палата на партия „Глас Народен“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 6. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „Български Демократически Форум“ Жаклин Ваклуш Толева;
 7. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „Глас Народен“ Светослав Емилов Витков;
 8. Образец от печата на партия „Български Демократически Форум“.
 9. Образец от печата на партия „Глас Народен“.
 10. Образци от подписите на лицата, представляващи коалицията.
 11. Пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ в полза на адв. Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, регистрирана с Решение № 4248-НС от 7 февруари 2017 г. на ЦИК, с включване на ПП „Български Демократически Форум“ и ПП „Глас Народен“.

ДОПУСКА промяна в наименованието на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, както следва: „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“.

ДОПУСКА промяна в наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината: „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“.

Да се анулира издаденото удостоверение на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ и да се издаде ново съгласно настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4248-НС/

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3485-МИ / 18.06.2024

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали от нови и частични избори за кметове и за общински съветници на 23 юни 2024 г. и след втори тур на изборите, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми

 • всички решения